اثربخشی فنون شناختی- رفتاری کاهش اضطراب در درمان عقاید پارانوئید و هذیان‌های گزند و آسیب دو بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیای پارانوئید

نویسندگان

چکیده

مقدمه: پارانوئیا و اضطراب جنبه‌های شناختی مشترکی دارند که این شباهت‌ها به ظهور درمان‌های کوتاه مدتی منجر شده است که بر اساس درمان‌های اضطراب طرح ریزی شده‌اند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی فنون شناختی- رفتاری کاهش اضطراب در درمان عقاید پارانوئید و هذیان‌های گزند و آسیب بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای پارانوئید انجام شد.
روش: 2 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیای پارانوئید با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس از طریق مصاحبه‌ی ساختار یافته‌ی SCID، تشخیص روان‌پزشک و اجرای مقیاس بینش (IS) انتخاب شدند. از مقیاس بینش، مقیاس کوتاه ارزیابی روان‌پزشکی (BPRS)، نمره‌گذاری روزانه‌ی عقاید پارانوئید و هذیان گزند و آسیب، پرسشنامه‌ی اضطراب بِک (BAI)و پرسشنامه‌ افسردگی بک (BDI) در خط پایه، بعد از درمان و 45 روز پیگیری استفاده شد. از طرح خط پایه چندگانه تک آزمودنی استفاده گردید و داده‌ها بر اساس نمودار مورد بررسی قرارگرفت.
یافته‌ها: نتایج حاکی از کاهش عقاید پارانوئید، هذیان گزند و آسیب، اضطراب و افسردگی در آزمودنی «الف» و کاهش عقاید پارانوئید و اضطراب در آزمودنی «ب» بود. همچنین در آزمودنی «الف» کاهش عقاید پارانوئید، هذیان گزند و آسیب و اضطراب در مرحله‌ی پیگیری نیز حفظ شده بود.
نتیجه‌گیری: فنون شناختی- رفتاری کاهش اضطراب در کاهش عقاید پارانوئید و هذیان گزند و آسیب و کاهش اضطراب مرتبط با آن مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Anxiety-Reduction Cognitive-Behavioral Techniques in Treating Paranoid Ideation and Persecutory Delusions in Two Patients with Paranoid Schizophrenia

نویسندگان [English]

  • L Amirpour
  • M Tabatabaee
  • M Modares-Gharavi
  • H Hasanabadi
چکیده [English]

Introduction: Paranoia and anxiety have cognitive similarities that have led to the development of a brief treatment for paranoia that is modeled on treatments for anxiety.
Method: Two patients with paranoid schizophrenia were selected non randomly. SCID, IS and Psychiatric diagnosis was applied. Participants were assessed at baseline, post-treatment, and 45 days follow up by using Insight Scale (IS), Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), Beck Anxiety Inventory (BAI), Beck Depression Inventory (BDI), and Daily Rating Paranoid Belief and Persecutory Delusion. A multiple based-across-subjects design was used. Data was inspected by figures.
Results: Results indicated reduction of paranoid ideations, persecutory delusions, anxiety, and depression by Patient "A", and in paranoid ideations and anxiety by Patient "B". In 45 days follow up assessment Patient "A" continued the reduction of paranoid ideations, persecutory delusions and anxiety.
Conclusion: Anxiety-reduction techniques in cognitive-behavioral therapy is affective in reduction of paranoid ideations, persecutory delusions and anxiety associated with them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety-reduction techniques in cognitive-behavioral therapy
  • paranoid ideations
  • persecutory delusions