مقایسه اثر بخشی استعاره های زبان اول و زبان دوم در فرایند استعاره درمانی افراد دوزبانه مبتلا به افسردگی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: یکی از موضوعاتی که اخیراً در روان‌شناسی شناختی مورد توجه قرار گرفته، مفهوم استعاره است. خصوصیات شناختی استعاره‌ها سبب شده تا در درمان‌های شناختی نیز به کار گرفته شوند. با توجه به آن که استعاره‌ها در زبان‌های مختلف زاییده همان فرهنگ و اجتماع هستند، این پژوهش قصد دارد تا تفاوت اثربخشی استعاره‌های زبان اول و دوم در فرآیند استعاره درمانی افراد دو زبانه افسرده را مورد مقایسه قرار دهد.
روش: 19 بیمار دو زبانه آذری زبان از بین مراجعه کنندگان به سه مرکز درمانی در شهر تهران، با در نظر گرفتن معیارهای گروه نمونه و به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌های خط پایه شامل پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، آزمون افسردگی بکBDI-II ، آزمون ماتریس‌های پیشرونده ریون وپرسشنامه توانشهای کاربردی زبان بود. سپس این افراد در دو گروه تحت 12 جلسه استعاره درمانی قرار گرفتند که درمان در گروه اول (تعداد=8) تنها با استعاره‌هایی به زبان فارسی و در گروه دوم (تعداد=11) تنها با استعاره‌هایی به زبان آذری صورت پذیرفت. افسردگی افراد پس از طی دوره درمان مجدداً با آزمون بک ارزیابی شد. میزان افسردگی قبل و بعد از درمان، با آزمون آماری تجزیه و تحلیل کواریانس مقایسه گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان دادند که رویکرد استعاره درمانی در هر دو گروه منجر به کاهش نمرات افراد در آزمون افسردگی بک شده است. به علاوه نتایج آزمون تجزیه و تحلیل کواریانس نشان داد که بین دو گروه در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری: با توجه به این یافته‌ها می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که استفاده از استعاره‌های متناسب با زبان و فرهنگ بومی مراجعین، به نحو قابل توجهی اثربخشی درمان‌های شناختی را تحت تأثیر قرار داده و موجب افزایش آن می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of First and Second Language Metaphors Efficiency for Metaphor Therapy in Bilingual with Depression Disorder

نویسندگان [English]

  • Sousan Alizadeh
  • Hossein Ahadi
  • Hassan Ashaieri
  • Hossein Eskandari
چکیده [English]

Introduction: Recently one of the most interesting topics in cognitive psychology is the metaphor. Because of their cognitive properties, metaphors were applied in psychological therapy. For the reason that metaphors in different languages are relative to their culture, this research compares application of first and second language metaphors through Cognitive Behavioral Therapy (C.B.T) in depressed bilinguals. Method: 19 depressed bilingual (Iranian Azary Turkish) patients from 3 psychological clinics in Tehran were selected by accessible sampling and according to subjects’ characteristics. Beck Depression Inventory, Raven’s progressive matrices test, linguistic applied competences inventory and demographic inventory were conduct to gathering basic level data. The subjects were divided into two groups and the complete cognitive therapy protocol conducted but first group (n=8) received Persian metaphors and second one (n=11) received Turkish metaphors. The value of Beck Depression Inventory after therapy period was compared with basic level through covariance analysis. Results: Findings showed reduction in participants’ scores of Beck Depression Inventory of two groups, in compare of before therapy. Also covariance analysis showed a significant difference between tow groups at post test. Conclusion: The implications of these results are discussed with respect to the utility of applying cultural congruent metaphors in cognitive therapy for depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metaphor
  • Metaphor therapy
  • Bilingualism
  • depression