مقایسه اثربخشی آموزش‌های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سلامت روان جانبازان شیمیایی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

مقدمه: سلامت روانِ پایین یکی از مشکلات روان‌شناختی جانبازان شیمیایی است. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش‌های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سلامت روان جانبازان شیمیایی بود.
روش: روش پژوهش حاضر آزمایشی (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری) با استفاده از دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. 47 نفر از جانبازان شیمیایی دارای نمره بالا در پرسشنامه سلامت عمومی از شهرستان سردشت، به صورت تصادفی انتخاب و سپس در سه گروه آموزش ذهن آگاهی، آموزش تنظیم هیجان و کنترل جایگزین شدند. برای گروه اول آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و برای گروه دوم آموزش تنظیم هیجان اعمال شد و به گروه کنترل هیچ آموزشی داده نشد. جمع آوری داده‌ها با کمک پرسشنامه سلامت عمومی انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های نشان داد که میانگین نمرات سلامت روان در گروه آموزش ذهن آگاهی نسبت به گروه آموزش تنظیم هیجان و در گروه آموزش تنظیم هیجان نسبت به گروه کنترل در پس آزمون و پیگیری به طور معنی داری بهبود یافته است. همچنین یافته‌ها نشان داد که میانگین نمرات علائم جسمانی، اضطراب، افسردگی و اختلال در عملکرد اجتماعی در گروه‌های آزمایش نسبت به گروه کنترل در پس‌ آزمون و پیگیری کاهش معنی‌دار داشته است.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاکی از اثربخشی آموزش‌های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر بهبود سلامت روان جانبازان شیمیایی است. بنابراین، توجه به اثربخشی ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سلامت روان در جانبازان شیمیایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Effectiveness of Mindfulness and Emotion Regulation Training on Mental Health in Chemical Weapon Victims

نویسندگان [English]

  • Mohmmad Narimani
  • Saeed Ariapouran
  • Abbas Abolghasemi
  • Batool Ahadi
چکیده [English]

Introduction: Poor mental health is one of the psychological problems in chemical weapon victims. This study aimed to compare the effectiveness of mindfulness and emotion regulation training on the mental health of chemical weapon victims.
Method: An experimental design was conducted (pre-test, post-test and follow-up) with two experimental and one control groups. A sample of 47 chemical weapon victims with high scores in General Health Questionnaire (GHQ) in Sardasht city were randomly selected and assigned to 3 groups: 1-Mindfulness training group 2- Emotion regulation training group and 3- Control group. The first 2 groups were received Mindfulness-based stress reduction training and emotion regulation training respectively, while no training provided for control group. Data were gathered, using the General Health Questionnaire. Analysis of variance with repeated measure was used for analyzing the data.
Results: Results indicated that the average scores of mental health were significantly decreased in mindfulness training group rather than emotion regulation training group and in emotion regulation group rather than control group, in both post-test and follow-up stages. Results were also shown significantly decrease trends for somatic signs, anxiety, depression and social dysfunction scores in mindfulness and emotion regulation training groups, in both post-test and follow-up stages.
Conclusion: Results confirmed the effectiveness of mindfulness and emotion regulation training for improving mental health status in chemical weapon victims. Therefore, mindfulness and emotion regulation could be suggested for improvement of mental health among chemical weapon victims

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • Emotional Regulation
  • Mental Health
  • chemical victims