مقایسه بازداری پاسخ و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و کودکان بهنجار

نویسندگان

چکیده

مقدمه: بازداری پاسخ و کنترل تداخل هسته اصلی بسیاری از نظریه‌های تبیینی اختلال ADHD می‌باشند. هدف پژوهش بررسی بازداری و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به این اختلال و زیرریخت‌های آن در مقایسه با کودکان بهنجار بود.
روش: 45 کودک مبتلا به اختلال ADHD و 15 کودک بهنجار سنین 7 تا 12 سال شهر مشهد از طریق شیوه های نمونه گیری در دسترس انتخاب و آزمون‌هایSNAP،CBCL،TRF،CSI-4 و نیز مصاحبه بالینی جهت شناسایی و جایدهی کودکان مبتلا به این اختلال در زیرریخت ها (زیرریخت غلبه با نارسایی توجه، زیرریخت غلبه با فزون کنشی/ تکانشگری و زیرریخت ترکیبی) مورد استفاده واقع شد. آزمون رنگ واژه استروپ به منظور اندازه گیری بازداری و تداخل به کاربرده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA)، تحلیل واریانس تک متغیری (ANOVA) و آزمون توکی تحلیل گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که عملکرد کودکان مبتلا به اختلال ADHD در مؤلفه زمان واکنش در محرک‌های همخوان و ناهمخوان به طور معناداری در مقایسه با کودکان بهنجار متفاوت می‌باشد. در مورد کنترل تداخل نتایج پژوهش نشانگر آن است که علیرغم وجود تفاوت بین کودکان مبتلا به ADHD و کودکان بهنجار، اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نمی‌باشد. همچنین در مؤلفه های آزمون استروپ نیز علیرغم وجود تفاوت بین عملکرد کودکان مبتلا به زیرریخت‌های این اختلال، اما این تفاوت از لحاظ آماری معنادار نبود.
نتیجه‌گیری: عملکرد کودکان مبتلا به این اختلال در مقایسه با کودکان بهنجار در تکلیف استروپ ضعیف‌تر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Response Inhibition and Interference Control in ADHD and Normal Children

نویسندگان [English]

  • A Mashhadi
  • K Rasoulzadeh-Tabatabaie
  • P Azadfallah
  • A Soltanifar
چکیده [English]

Introduction: Response inhibition and interference control are two main explanatory concepts in ADHD. The purpose of this study was comparing the response inhibition and interference control in children with and without ADHD and its subtypes.
Method: 45 children with ADHD and 15 normal children aged 7 to 12 years were selected none randomly from Mashhad. SNAP, CBCL, RF, CSI-4 and clinical interview for diagnosing ADHD and put them into ADHD-I, ADHD-H, ADHD-C subtypes was applied. The color–word Stroop test was performed for assessing the inhibition and interference control. The data was analyzed by MANOVA, ANOVA and Tukey statistical tests.
Results: The results indicate that in comparison with normal children the performance of ADHD children in reaction time component was significantly different both in congruent and incongruent stimuli. Furthermore the findings on the interference control indicate non significant difference between two groups. Also, there was a non significant difference between subtypes of ADHD on Stroop test components.
Conclusion: In comparison to normal children, the performance in Stroop test was weaker in ADHD children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)
  • executive Functions
  • response inhibition
  • Interference Control