تأثیر خودآموزی کلامی بر بهبود سازگاری اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال سلوک

نویسندگان

چکیده

مقدمه: این تحقیق به بررسی تأثیر آموزش خودآموزی کلامی بر علائم مرضی و سازگاری اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال سلوک می‌پردازد. به عبارتی دسترسی به این مسأله که آیا آموزش خودآموزی کلامی می‌تواند در بهبود علائم مرضی و سازگاری اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال سلوک تأثیر مثبتی داشته باشد یا خیر، هدفی بود که پژوهش به قصد دستیابی به آنها انجام پذیرفت.
روش: این پژوهش از نوع طرح تجربی )آزمایشی) بود که در آن نمونه‌ای شامل 20 نفر از دانش آموزان مبتلا به اختلال سلوک از مدارس شهر تبریز انتخاب و پس از جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. در فرایند طرح، گروه آزمایشی در مدت 10 جلسه تحت آموزش خودآموزی کلامی قرار گرفت و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل‌های به عمل آمده نشان داد که کاربرد و آموزش خود‌آموزی کلامی در کودکان مبتلا به اختلال سلوک موجب بهبود سازگاری اجتماعی و روابط بین‌ فردی آنها می‌گردد. این یافته‌ها حائز تلویحات نظری و عملی در زمینه‌های بالینی بوده و به طور تفضیلی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که کاربرد و آموزش خود‌ آموزی کلامی موجب بهبود سازگاری اجتماعی و روابط بین فردی دانش آموزان دارای اختلال سلوک می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Verbal Self – Instruction on Social Adjustment in Children with Conduct Disorder

نویسندگان [English]

  • T Hashemi
  • A Eghbali
  • M. M Alilo
چکیده [English]

Introduction: The present study aimed to examine the effectiveness of verbal self – instruction on social adjustment in children with conduct disorder.
Method: In this experimental research, 20 students (Fourth & Fifth grades) with conduct disorder were selected from Tabriz Schools and randomly assigned into experimental and control groups. Subjects selected according to DSM-IV-TR criteria and CSI-4. The experimental group instructed through verbal self instruction training for 10 sessions and the control group received no intervention.
Results: The findings indicate that the application of verbal self-instruction had significant effects on social adjustment and interpersonal relations in students with conduct disorder.
Conclusion: This program can be helpful to improve social adjustment and interpersonal relations in students with conduct disorder

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conduct Disorder
  • Verbal Self-Instruction
  • Social Adjustment