بررسی مقایسه‌ای اختلال‌های عاطفی - رفتاری و عملکرد تحصیلی کودکان 7 تا 11 سالۀ محروم از پدر و عادی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی اختلال‌های عاطفی- رفتاری و عملکرد تحصیلی کودکان 7 تا 11 ساله محروم از پدر و عادی شهر تهران طراحی و اجرا شد.
روش: روش پژوهش حاضر پس رویدادی بوده و جامعه آماری آن را کلیه دانش آموزان پسر و دختر 7 تا 11 ساله مقطع ابتدایی شهر تهران تشکیل می‌دهند. جمع آوری نمونه، در دو مرحله انجام گرفت و در نهایت 240 دانش آمور شامل 120 نفر (60 دختر و 60 پسر) که پدرشان فوت کرده و مادر به تنهایی سرپرستی آنها را برعهده داشت و 120 نفر از همکلاسی های آنها (60 دختر و 60 پسر) که با هر دو والدشان زندگی می‌کردند، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در مرحله بعد، پرسشنامه فهرست رفتاری کودک (CBCL) بر روی مادران گروه نمونه (240=N) اجرا شد. همچنین معدل پایان سال کودکان به عنوان ملاک عملکرد تحصیلی آنها در نظر گرفته شد. در نهایت داده‌های به دست آمده با استفاده از شاخصهای توصیفی و نیز آزمونt برای مقایسه میانگین گروه‌های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: تحلیل داده ها نشان داد که بین کودکان محروم از پدر و عادی در نمره کلی اختلال های عاطفی- رفتاری، نمره کلی اختلال‌های برونی سازی شده و اختلال های درونی سازی شده، به نفع کودکان محروم از پدر، تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین دو گروه در زیر‌مقیاس‌های مشکلات عاطفی، اضطرابی، بدنی و نافرمانی مقابله‌ای، تفاوت معناداری به دست آمد، اما در زیر‌مقیاس‌های مشکلات نارسایی توجه/ فزون کنشی و مشکلات رفتار هنجاری تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. همچنین نتایج نشان داد که عملکرد تحصیلی کودکان محروم از پدر پایین‌تر از کودکان عادی است. تحلیل نتایج دو جنس در گروه محروم از پدر نیز نشان داد که بین دخترها و پسرهای محروم از پدر در زیر‌مقیاس‌های مشکلات اضطرابی، و نافرمانی مقابله‌ای، تفاوت معناداری وجود دارد. اما در سایر متغیرهای مورد بررسی بین دو جنس تفاوت معناداری یافت نشد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهند که کودکان محروم از پدر بیش از کودکان عادی مستعد انواع اختلال های عاطفی- رفتاری (از جمله مشکلات اضطرابی، افسردگی، مشکلات بدنی، اختلال نافرمانی مقابله‌ای) و ضعف در عملکرد تحصیلی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison Study of Affective-Behavioral Disorders and Academic Performance between Fatherless and Normal 7-11 Years Old Children

نویسندگان [English]

  • E Pourahmadi
  • M Jalali
  • A. R Abedin
  • R Roshan-Chesli
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study is to appraise the Affective-Behavioral Disorders and Academic Performance in fatherless and normal 7-11year old children in Tehran.
Method: The method of this study is Ex Post Facto with statistical community of all boys and girls students in Tehran elementary schools. A number of 240 students were randomly selected as the subjects of the study and divided in two groups consists of 120 fatherless and 120 normal children (60 girls and 60 boys in each group). In the next phase, Child Behavioral Check List (CBCL) completed by the mothers of both groups (N=240). The Average end of the students considered as Children Academic Performance. Finally, obtained data by descriptive statistics and t-test of independent samples were analyzed.
Results: The results indicate a significant difference in favor of fatherless students in total score of Affective-Behavioral Disorders, externalized disorders, and internalized disorders. The fatherless students also significantly differed in subscales of affective, anxiety/depression, somatic, and oppositional defiant problems but no significant difference was observed between the two groups in subscales of attention deficit hyperactivity and conduct problems. Furthermore, academic performance of fatherless students was lower than normal students. Gender comparison in the fatherless group showed a significant difference in subscales of anxiety/depression problems in favor of girls and oppositional defiant problems in favor of boys but no significant difference was observed between the two groups in other subscales.
Conclusion: The results indicate that fatherless children are susceptible to various kinds of affective-Behavioral Disorders such as anxiety, Depression, Physical symptoms, and oppositional defiant problems and weakness in academic performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Affective-Behavioral Disorders
  • Academic Performance
  • Fatherless
  • Children