وابستگی متقابل و سلامت روان در همسران افراد دچار سوء مصرف مواد اپیوئیدی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: مطالعات اخیر حاکی از وابستگی متقابل و عدم سلامت روان همسران افراد مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر است. هدف این پژوهش بررسی رابطه وابستگی متقابل و سلامت روان همسران افراد دچار سوء مصرف مواد اپیوئیدی بود.
روش: تعداد 30 بیمار مراجعه کننده به مرکز درمان اجتماع محور و همسران آنان به عنوان نمونه در دسترس انتخاب و پرسشنامه‌های GHQ-28 و وابستگی متقابل را تکمیل نمودند.
یافته‌ها: بین وابستگی متقابل همسران افراد دچار سوء مصرف مواد و سلامت روان آنان رابطه وجود داشت. اضطراب به تنهایی (31/0R2=) و اضطراب و عملکرد اجتماعی تواماً (46/0R2=) تغییرات وابستگی متقابل را پیش‌بینی می‌کردند.
نتیجه‌گیری: وابستگی متقابل همسران افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افزایش نشانه‌های عدم سلامت روانی آنها همبسته است. اضطراب و اختلال در عملکرد اجتماعی مهمترین نشانه‌های پیش‌بینی کننده وابستگی متقابل هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Codependency and Mental Health in Wives of Opioid Drug Abusers

نویسندگان [English]

  • مکوندحسینی شاهرخ
  • Sh Makvand-Hosseini
  • بیگدلی ایمان اله
  • I Bigdeli
  • آقابیگی آتوسا
  • A Aghabeigi
چکیده [English]

Introduction: The main purpose of this research is to examine the possible relationship between codependency and mental health among wives of opioid drug abusers under TC intervention.
Method: Participants (n=30 addicts’ wives under TC) were selected using available sampling method. All participants were filled GHQ-28 and dependency questionnaires.
Results: A Significant positive correlation was found between codependency and mental health. Anxiety alone (R2=0/31) and anxiety and social performance together (R2=0/46) were predicted variations of codependency by wives of drug abusers.
Conclusion: Codependency is associated with increased symptoms of abnormality for wives of drug abusers. Anxiety and social performance disorder are the important predictors for codependency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Codependency
  • Mental Health
  • Opioid Drug Abuse