کنترل شخصی ادراک شده و افسردگی پس از سکته قلبی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: افسردگی در بیماران بعد از سکته قلبی بسیار شایع است و پیامدهای ناگوار متعددی نیز برای این بیماران به همراه دارد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط کنترل شخصی در ارزیابی خط پایه و بروز افسردگی پس از سکته قلبی بود.
روش: 176 بیمار 32 تا 84 ساله که با تشخیص قطعی انفارکتوس میوکارد در یکی از بیمارستان‌های مجهز به واحد مراقبت قلبی (CCU) شهر اصفهان طی پنج ماه اول سال 1385 بستری شده بودند، با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج و به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. در جمع آوری داده‌های خط پایه از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و طبی، مقیاس کنترل شخصی، پرسشنامه افسردگی بک و اکوکاردیوگرافی استفاده شد. سه ماه پس از ترخیص، افسردگی در این بیماران با استفاده از مقیاس افسردگی بک ویژه مراقبتهای اولیه (BDI-PC) ارزیابی شد. داده‌های به دست آمده در خط پایه و مرحله پیگیری با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که 45% از آزمودنیها دچار افسردگی پس از سکته قلبی بودند. یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس تفاوت معناداری در نمرات کنترل شخصی بین دو گروه بیمار پس از سکته قلبی با افسردگی و بدون افسردگی نشان داد.
نتیجه‌گیری: به طور کلی یافته‌ها نشان داد که احتمالاً باورهای بیمار مبنی بر کنترل پذیری بیماری در روزهای پس از سکته قلبی با بروز افسردگی بعدی رابطه دارد. این یافته می‌تواند به منظور پیش گیری از بروز افسردگی پس از سکته قلبی در توانبخشی این بیماران مورد توجه قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Personal Perceived Control and Post-MI Depression

نویسندگان [English]

 • باقریان سرارودی رضا
 • R Bagherian
 • بهرامی احسان هادی
 • H Bahrami- Ehsan
 • گیلانی بیژن
 • B Guilani
 • صانعی حمید
 • H Saneei
چکیده [English]

Introduction: Depression is very common amongst post-Myocardial Infarction patients and has been associated with adverse clinical events in these Patients. The purpose of this study is to consider the relationship between personal control in baseline and onset of post-MI depression.
Method: 176 patients between 32 to 84 years old whom followed MI admitted to CCU wards in Isfahan were selected based on the inclusive and exclusive criteria. Baseline data collection was administrated by Demographic and Medical Questionnaire, Personal Control scale, Beck Depression Inventory and Echocardiography. Three months after discharge, the Beck Depression Inventory for Primary Care (BDI­PC) was completed by the subjects. Covariance model was used to analyze the data.
Results: The findings indicate that 45% suffered from post-MI depression. The results of Covariance analysis show significant difference between two groups of patients with and without post-MI depression in Personal Control Scale (F= 6.16, P< 0.05).
Conclusion: Generally, the findings indicate the relationship between patients’ beliefs about controlling of disease after MI and onset of post MI depression. Thus, this finding can be considered in rehabilitation in order to prevention of post-MI depression.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Myocardial Infarction
 • depression
 • Personal Control