اثر بخشی مدیریت شناختی رفتاری استرس بر بهزیستی ذهنی زنان نابارور

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
مقدمه: ناباروری یک رویداد منفی بسیار مهم زندگی است که تأثیرات مخربی روی بهزیستی ذهنی زنان و مردان نابارور می‌گذارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر میزان بهزیستی ذهنی زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک‌های زنان و نازایی شهر یزد بود.
روش: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون در دو گروه کنترل و پیگیری است. جامعه آماری آن زنان ناباروری بودند که در تابستان 1388به کلینیک‌های زنان و نازایی شهر یزد مراجعه کرده بودند. 24 زن نابارور با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (12 نفر) و گروه کنترل (12 نفر) قرار گرفتند. گروه درمان به مدت 10 جلسه‌ی هفتگی تحت مداخله‌ی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری قرار گرفتند. گرد آوری داده‌ها به کمک پرسشنامه سلامت ذهن و پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت شناختی انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که میانگین نمرات بهزیستی ذهنی در گروه آزمایش افزایش معنی‌داری هم در مرحله پس آزمون و هم در مرحله پیگیری داشته است.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاکی از اثربخشی درمان مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری در بهبود بهزیستی ذهنی زنان نابارور می‌باشد. با توجه به کاهش بهزیستی ذهنی در زنان نابارور و مؤثر بودن مداخله روانی باید توجه جدی به درمان‌های روان‌شناختی در این گروه بیماران شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectivness of Cognitive Behavioral Stress Management on Subjective Well-Being in Intertile Women

نویسندگان [English]

  • Azadeh Choobforush Zadeh
  • Mehrdad Kalantari
  • Hosein Molavi
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Infertility is a major negative life event which has deleterious effects on subjective well-being in infertile women and men. The purpose of this study was to examine the effectiveness of cognitive behavioral stress management (CBSM) on subjective well-being in infertile women referring to Infertility and Gynecology Clinics in Yazd city.
Method: The current study was a semi experimental study with pre-test and post-test in two experimental and control groups. Research population was the infertile women referring to Infertility and Gynecology Clinics in Yazd city during summer of 1388. 24 infertile women selected by using of available sampling method and randomly assigned in two experimental (12 persons) and control groups (12 persons). The treatment group received CBSM intervention for 10 weekly sessions. Data were gathered by using subjective well-being and demographic characteristics questionnaires.
Results: The results showed average scores of subjective well-being in experimental group were significantly increased in both post-test and follow-up.
Conclusion: Results indicated the effectiveness of CBSM treatment on improving the subjective well-being in infertile women. By knowing the decreasing of subjective well-being in infertile women and effectiveness of mental intervention, it should be seriously noted for psychological treatment in this group of patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Behavioral Stress Management
  • Subjective Well-Being
  • Infertility