بررسی اثربخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری مدیریت درد بر افسردگی زنان مبتلا به کمردرد مزمن

نویسندگان

گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه: مطالعات متعددی حاکی از شیوع اختلالات روانپزشکی در بین مبتلایان به انواع دردهای مزمن و از جمله در بین مبتلایان به کمردرد مزمن است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر درمان شناختی- رفتاری مدیریت درد بر افسردگی بیماران زن مبتلا به کمردرد مزمن است.
روش: این پژوهش مطالعه‌ای تجربی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل است که از مراکز درمانی شهر یزد انتخاب شده‌اند. نمونه شامل 24 بیمار، با تشخیص کمردرد مزمن بود که به ‌شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از زیرمقیاس افسردگی پرسشنامه SCl-90-R استفاده شد که در پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری توسط افراد هر دو گروه تکمیل گردید. درمان شناختی- رفتاری مدیریت در طی هشت جلسه بر روی گروه آزمایش انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان ‌داد که میانگین نمرات افسردگی در گروه آزمایش به ‌طور معناداری نسبت به‌گروه کنترل کاهش یافته است.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که درمان شناختی رفتاری مدیریت درد در کاهش افسردگی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cognitive-Behavioral Group Pain Management Therapy on Depression of the Female with Chronic Low Back Pain

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Najafi
  • Najmeh Vakili
  • Hamid Taher Neshat Doost
  • Karim Asgari
  • Fatemeh Rezayi
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Prevalence of psychological disorders in patients with Chronic Pains such as Chronic Low Back Pain was conformed in various researches. The purpose of this study was to consider the effectiveness of Cognitive-Behavioral Pain Management Therapy on the depression of female patients with chronic low back pain.
Method: This research was an experimental study including pre-test, post-test, follow-up and control group which has been carried out in clinical centers of Yazd. The sample consists of 24 Low Back Pain patients diagnosed by specialist. The questionnaire was consisted of the depression subscale of SCl-90-R which was completed by subjects before and after intervention. Cognitive-Behavioral Pain Management Therapy was carried out on the experimental group in 8 sessions over a period of two months.
Results: The results of this research showed that the means of depression in experimental group has reduced significantly in comparison with the control group.
Conclusion: According to the results findings, Cognitive-Behavioral Pain Management Therapy is effective in decreasing depression in patients with chronic low back pain

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chronic Low Back Pain
  • Cognitive-Behavioral Pain Management Therapy
  • depression