مقایسه گروه درمانی مبتنی بر هوشیاری فراگیر توأم با آموزش مهارت‌های مطالعه در کاهش اضطراب امتحان و اضطراب صفت

نویسندگان

چکیده

چکیده
مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر گروه درمانی مبتنی بر هوشیاری فراگیر با آموزش مهارتهای مطالعه در کاهش اضطراب امتحان و اضطراب صفت در دانشجویان اجرا گردید.
روش: 20 نفر دانشجوی مبتلا به اضطراب امتحان در یک پژوهش آزمایشی به روش نمونه‌گیری در دسترس از میان جامعه پژوهش (دانشجویان مبتلا به اضطراب امتحان که به کلینیک روان‌شناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه کرده بودند) انتخاب شدند و به طور تصادفی در گروه آزمایشی و گروه کنترل گماشته شدند (10 نفر برای هر گروه). پرسشنامه اضطراب امتحان و سیاهه حالت ـ اضطراب صفت اشپیل برگر به عنوان پیش‌آزمون در مورد دو گروه اجرا شد. پس از اجرای 5 جلسه درمان (5 هفته و هرهفته 1 جلسه 2 ساعتی) در هر گروه، به منظور سنجش میزان متغیرهای وابسته (اضطراب امتحان و اضطراب صفت) پرسشنامه اضطراب امتحان و سیاهه حالت ـ اضطراب صفت اشپیل برگر مجدداً به عنوان پس آزمون اجرا گردید.
یافته‌ها: نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که گروه درمانی مبتنی بر هوشیاری فراگیر در گروه آزمایشی در مقایسه با گروه درمانی مبتنی بر آموزش مهارت‌های مطالعه در گروه کنترل باعث کاهش معنادار اضطراب امتحان و اضطراب صفت در دانشجویان شده است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، گروه درمانی مبتنی بر هوشیاری فراگیر تأثیر معناداری در کاهش اضطراب امتحان و اضطراب صفت دانشجویان دارد.
واژه‌های‌کلیدی: گروه درمانی مبتنی بر هوشیاری فراگیر، آموزش مهارتهای مطالعه، اضطراب امتحان، اضطراب صفت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Mindfulness-Based Group Therapy with Study Skills Training on Test Anxiety and Trait Anxiety

نویسندگان [English]

  • Asiyeh Ataie Nakhaie
  • Bahram Ali Ghanbari Hashemabadi
  • Morteza Modares Gharavi
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The present study aims at studying the effect of the Mindfulness-based Group Therapy in comparison to Study Skills Training on the reduction of Test Anxiety and Trait Anxiety.
Method: 20 students suffering from test-anxiety participated voluntarily and were assigned randomly into an experimental group (Mindfulness) and a control group (SST), (10 participants in each group). The Test Anxiety Inventory (TAI) and The State-Trait Anxiety Inventory (STAI) were performed as pre-tests for both groups. After 5-sessions treatment (5 weeks, each session being 2 hours) for each group, in order to measure the dependent variables (test-anxiety and trait-anxiety inventories), (TAI) and (STAI) were repeated as post-tests for both groups.
Results: The results of analysis of covariance indicate that mindfulness-based group therapy in comparison to study-skills training has more effect on reduction of test anxiety and trait-anxiety in students.
Conclusion: According to the results, group therapy based on mindfulness has a significant effect for reducing of test anxiety and trait- anxiety of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Mindfulness-Based Group Therapy
  • Study-Skills Training
  • Test-Anxiety
  • Trait-Anxiety