نقش اضطراب و افسردگی در تبیین اختلالات نارسایی توجه در کودکان دبستانی

نویسندگان

چکیده

چکیده
مقدمه: اختلال فزون کنشی/نارسایی توجه با اضطراب و افسردگی در نمونه های بزرگسال و گروه های بالینی رابطه نشان داده است. به نظر می رسد تا این تاریخ رابطه مؤلفه های عاطفی اضطراب و افسردگی با اختلال فزون کنشی/نارسایی توجه در کودکان دبستانی بسیار اندک مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه دو اختلال ذکر شده در کودکان دبستانی انجام گرفت.
روش: بدین منظور نمونه‌ای به حجم 1009 نفر (490 دختر و 519 پسر) به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از نواحی چهارگانه مدارس ابتدایی شیراز، انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که اضطراب - افسردگی در تبیین تغییرات انواع سه گانه فزون کنشی/نارسایی توجه یعنی نارسایی توجه، فزون کنشی - تکانشگری و ترکیبی سهم قابل ملاحظه ای دارد. این یافته ها همسو با تحقیقات قبلی تفسیر گردید و نشان داد ساز وکار های مشترکی بین مؤلفه های عاطفی و فزون کنشی/نارسایی توجه وجود دارد.
نتیجه‌گیری: نارسایی توجه نقش اساسی در اشتراکات دو متغیر دارد و در این راستا شاید بتوان نوعی آمادگی ژنتیکی عمومی برای شکل گیری اختلالات نارسایی توجه و اضطراب - افسردگی را متصور شد.
واژه‌های‌کلیدی: اختلال فزون کنشی/نارسایی توجه، اضطراب، افسردگی، کودکان دبستانی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Anxiety and Depression in Explanation of Attention Deficit Disorders in Primary School-Age Children

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Zadeh
  • Mahmood Najafi
چکیده [English]

Abstract
Introduction: A significant relation found between attention deficit disorder/hyperactivity with anxiety and depression in adult samples and clinical samples. It seems that, emotional components of anxiety and depression with attention deficit disorder/hyperactivity in primary school-age children have been studied a little. The present study investigated the relationship of two mentioned disorders in primary school-age children.
Method: A group of 1009 primary school-age children (490 girls and 519 boys from schools of Shiraz) were selected for this research.
Results: Using the multivariate regression analysis model indicated that anxiety-depression significantly predict ADHD symptoms (Attention Deficit, Hyperactivity & Combined type). Results were discussed in light of previous research and showing that there is similar mechanism between affective and Attention Deficit Hyperactivity components. Attention Deficit has more contribution in this relation.
Conclusion: According to results, biological predisposition may have contribution in developing of Attention Deficit Hyperactivity Disorders and anxiety-depression.
Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Anxiety, Depression, primary school-age children

کلیدواژه‌ها [English]

  • attention deficit hyperactivity disorder
  • Anxiety
  • depression
  • primary school-age children