بررسی ساختار عاملی تأییدی، اعتبار و روایی مقیاس خودگزارشی مشکلات رفتاری نوجوانان ایشنباخ (YSR): دوقلوهای همسان و ناهمسان

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه سمنان

3 دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس مشکلات رفتاری ایشنباخYSR در نوجوانان دختر و پسر 18-11 ساله دو قلوی همسان و ناهمسان بود.
روش: بدین منظور 236 جفت دوقلو (266 دوقلوی همسان و 206 دوقلوی ناهمسان شامل 259 دختر و 213 پسر) از طریق فراخوان انجمن دوقلوهای ایران با نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و مقیاسYSR را تکمیل کردند. جهت بررسی ساختار عاملی تاییدی این نمونه از روش برآورد کمترین مقدار مجذورات وزن دار(WLS) با استفاده از بسته های سوال اجرا شد و برای ارزیابی کفایت برازش مدل با داده ها از شاخص های NNFI، RMR، RMSEA، CFI، AGFI، GFI، ECVI، X2، X2/df، 2 استفاده گردید.
یافته ها: یافته های پژوهشی حاکی از آن بود که مدل هشت عاملی متمایل مقیاس YSR با داده ها برازش رضایت بخش دارد. اعتبار آزمون به طور مجزا برای دو قلوهای همسان و ناهمسان و دختر و پسر به روش آلفای کرونباخ، بازآزمائی و همسانی بین ارزیابی کنندگان محاسبه شد. ضرایب به دست آمده برای اعتبار مقیاس رضایت بخش بودند. برای بررسی روائی آزمون از روائی وابسته به سازه با پرسشنامه شخصیتی نوجوانان آیسنک (JEPQ) استفاده گردید. ضرایب همبستگی خرده مقیاسهای دو آزمون، روایی وابسته به سازه مقیاس خود گزارشی مشکلات رفتاری ایشنباخYSR را تایید کردند.
نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن بود که ساختار عاملی تاییدی و اعتبار و روایی این ابزار برای کاربردهای پژوهشی و تشخیص های بالینی در حد قابل قبول است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Confirmatory Factorial Structure, reliability and validity of the Achenbach Youth Self-Report Scale (YSR): Monozygotic and Dizygotic twins

نویسندگان [English]

  • Zahra Fadaie 1
  • Mahmood Najafi 2
  • Mojtaba Habibi Asgarabad
  • Mohammad Ali Besharat 3
1
2
3
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The aim of this study was to examine confirmatory factor structure, reliability and validity of the Achenbach Youth Self-Report Scale (YSR) for a group of 11 to 18 years old monozygotic (MZ) and dizygotic (DZ) youth twins.
Method: n=236 pair of twins (133 MZ, 103 DZ, 259 girls, and 213 boys) were selected through announcement of the Iranian Association of Twins and completed the YSR scales. To investigate confirmatory factor structure of the data WLS estimation method was applied using Item parceling procedure. For evaluating adequacy and Goodness of fitness of the model NNFI, RMR, RMSEA, CFI, AGFI, GFI, ECVI, X2, X2/doff, 2 indices were computed . Optimal levels of test-retest reliability, internal consistency and inter-rater reliability scores were estimated for the YSR scale.
Results: Findings supported the goodness of fitness of eight-factor oblique factor structure of the YSR. Construct-related validity of the scale was calculated according to correlation coefficients between the scores on the YSR and three subscales scores of the Junior Essence Personality Questionnaire (JEPQ).
Conclusions: Results supported the confirmatory factor structure, reliability and validity of the YSR for research and clinical diagnostic applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achenbach Youth Self-Report Scale
  • Confirmatory Factorial Structure
  • Reliability
  • Validity