تعیین نشانه‌های ترسیم خود در نقاشی سه گروه از کودکان دارای مشکلات درونی‌سازی‌شده، برونی‌سازی‌شده و بهنجار

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین نشانه های »ترسیم خود« در نقاشی سه گروه از کودکان دارای مشکلات درونی سازی شده، برونی سازی شده و بهنجار به اجرا درآمده است.
روش: برای شناسایی ٣٠ دانش آموز درونی سازی شده، ٣٠ دانش آموز برونی سازی شده و ٣٠ دانش آموز بهنجار، با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند ، تعداد ٤٠٠٠ فرم سیاهه رفتاری کودک در ٣٤ دبستان منطقه شش آموزش و پرورش شهر تهران توزیع گشت و از میان فرم های تکمیل شده 90 n= دانش‌آموز دختر و پسر انتخاب شدند. آزمون »ترسیم خود« بصورت انفرادی بر روی گروه های نمونه به اجرا درآمد و نقاشی های جمع آوری شده بر اساس جدولی متشکل از ١٥٠ نشانه ترسیمی مورد تفسیر قرار گرفت.
یافته ها:آزمون خی دو نشان داد که فراوانی ترسیم ١١ نشانه ازجمله: ترسیم در پایین صفحه یا در حاشیه آن، عدم ترسیم موها، ترسیم تنه به شکل مربع-مستطیل و غیره در کودکان درونی سازی شده و ١١ نشانه از جمله : ترسیم سر بزرگ، ارزنده سازی موها، ترسیم دست ها به شکل کمان رو به پایین و غیره در کودکان برونی سازی شده بطور معنادار بالا بوده است.
نتیجه گیری: نشانه ها بیانگر نمادهای ناارزنده سازی خود، پایین بودن اعتماد به نفس و بازداری در گروه درونی سازی شده و نمادهای ارزنده سازی خود و تمرکز بر خویشتن در گروه برونی سازی شده است.

عنوان مقاله [English]

The assessment of the distinctive indicators in "Self-Figure Drawings" of three groups of children with internalizing problems, Externalizing Problems, and Normal Children

نویسندگان [English]

  • Mona Moradi Motlagh
  • Ali Reza Abedin
  • Mahmood Heydari
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of present project was to examine the distinctive indicators in Self-Figure drawings in three groups of children with internalizing problems, those with externalizing problems, and the normal children.
Method: A total of 4000 Child Behavior Checklist were administered in 34 boys and girls elementary schools in six different Tehran school districts .Using a purposeful sampling method n= 90 students (30 in each group) were selected and Individual Self-Figure drawings were collected and interpreted using the indicators chart.
Results: A Chi square analysis reflected significant differences between three groups. The internalizing group showed the higher rate for 11indicators such as :drawing by the edge or down the page, drawing no hair, drawing the trunk in the shape of a square, while The externalizing group showed the higher rate for 11 indicators such as :drawing big head, accentuated hair, arms like arrows and downward.
Conclusions: The observed indicators in internalizing group corresponds low self-steam and inhibition, whereas those of externalizing group corresponds self-valuation and centralization of self