پیش بینی تغییرات شاخص های پردازش هیجانی مبتنی بر شناخت واره های مزاحم نگرانی، کمال گرایی و نوع اختلال

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده
مقدمه: پژوهش حاضر، به منظوربررسی تغییرات شاخص های پردازش هیجانی مبتنی برشناخت واره های مزاحم نگرانی، کمال گرایی ونوع اختلال انجام شده است.
روش: آزمودنی های پژوهش 45 نفر از بیماران مرد و زن مبتلا به اختلال وسواس وارسی، شستشو و اضطراب فراگیر بودند، که در یک پژوهش شبه آزمایشی با روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شده بودند. پس از مصاحبه بالینی و تهیه سلسله مراتب اضطراب، رویارویی انجام گرفت و در دو مرحله میزان اضطراب و تپش قلب بیماران سنجیده شد. برای بررسی شناخت واره های مزاحم از پرسشنامه افکار ناکارآمد و نگرانی استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون آماری رگرسیون تحلیل گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که نگرانی،کمال گرایی و نوع اختلال سهم قابل توجهی درپیش بینی تغییرات شاخص های پردازش هیجانی (ضربان قلب و تشویش) دارند.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که در موقعیتهای رویارویی، نگرانی وکمال گرایی در گروههای مورد مطالعه مانع پردازش هیجانی می شود و ممکن است به دلیل عدم وقوع پردازش هیجانی، رویارویی در بیمارانی که نگرانی و کمال گرایی دارند مٌوثر واقع نشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting changes of emotional processing indicators based on dysfunctional cognitions worry, perfectionism and disorder types

نویسندگان [English]

  • Sanaz Kabir Nejad
  • Majid Aliloo
  • Tooraj Hashemi Nosrat Abadi
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The aim of this study was to predict the changes of emotional processing indicators based on worry dysfunctional cognitions, perfectionism and disorder types .
Method: Subjects of the study were n=45 patients (male and female) with obsessive compulsive (checking and washing) and anxiety disorder who were selected by available sampling method. After clinical interview and providing the anxiety hierarchy ,an exposure made and subjective distress and heart beat of patients were recorded in 2 sessions. For examining the dysfunctional cognitions, dysfunctional attitude scale and AHWAZ worry inventory was used.
Results: Findings showed that worry and perfectionism significantly were predicted emotional processing indicators .
Conclusions: worry and perfectionism are obstacles for emotional processing in the exposure
Situations. No emotional processing might be responsible for inefficiency of exposure for the patients with worry and perfectionism

کلیدواژه‌ها [English]

  • worry
  • Perfectionism
  • Emotional processing
  • Disorder types