رابطه تیپ شخصیتی C، منبع کنترل و سخت رویی در بیماران مبتلا

نویسندگان

چکیده

چکیده
مقدمه : یکی از موضوعاتی که ذهن محققان را در حیطه روانشناسی سلامت به خود مشغول کرده است بررسی ویژگی های شخصیتی افراد مبتلا به بیماری سرطان است. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی مقایسه‌ای تیپ شخصیتی C، منبع کنترل و سخت رویی در بیماران مبتلا به سرطان و افراد عادی می پردازد.
روش: بدین منظور، 60 نفر از مراجعه کنندگان به بیمارستان امام خمینی تهران (انستیتو کانسر تهران) با استفاده از نمونه گیری در دسترس و 60 نفر از کارکنان اداری دانشگاه به روش تصادفی انتخاب گردید و آزمونهای تیپ شخصیتی C، سخت رویی و منبع کنترل روی بر روی آنها اجرا شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که تیپ شخصیت C و منبع کنترل در زنان و مردان مبتلا به سرطان بالا بوده و میزان سخت رویی در این افراد پایین است.
نتیجه گیری: یافته ها بیانگر آن است که افراد مبتلا به سرطان در مقایسه با افراد عادی از تیپ شخصیتی C، منبع کنترل بیرونی بالاتر و سخت رویی پایین تری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation ship between type C personality, locus of control and hardiness in patients suffering from cancer and normal subjects

نویسندگان [English]

  • Farhad Jomehri
  • Mahmood Najafi
  • Eisa Jafari
  • Faramarz Sohrabi
چکیده [English]

Abstract
Introduction: one of the important topic in the field of health psychology is the personality characteristics of individuals suffering from cancer. The present research aims at comparing type C personality, locus of control, and hardiness in patients suffering from cancer and healthy people.
Method: 60 patients from Tehran institute of cancer (Tehran Imam Khomeini hospital) AND 60 normal individuals from university staff members were selected using intact sampling and random sampling methods respectively. The type C personality, locus of control and hardiness tests were administrated.
Results: Significantly higher Type C personality and Locus of control scores, as well as lower level of hardiness were found for women and men with cancer disease.
Conclusions: Patients with cancer disease tend to show a type C personality character, an external locus of control and a lower hardiness than normal people

کلیدواژه‌ها [English]

  • cancer
  • Type C personality
  • Locus of control
  • Hardiness