مقایسه بازداری در کودکان دبستانی دارای علائم و نشانه‌های اختلال سلوک با کودکان بهنجار

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات

2 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

3 دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

مقدمه: بازداری یکی از مؤلفه‌های مهم کارکردهای اجرایی است که در مبتلایان به اختلال سلوک به عنوان یکی از عوامل مهم همبستگی (یا حتی علّی) مطرح می‌شود. تحقیقات مختلف، نتایج متناقضی در رابطه با نقایص کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال سلوک گزارش کرده‌اند. پژوهش حاضر به منظور مقایسه مؤلفه بازداری در کودکان دارای علائم و نشانه‌های اختلال سلوک با کودکان بهنجار اجرا شده است.
روش: با استفاده از پرسشنامه علائم مرضی کودک و آزمون ریون، نمونه‌ای به حجم 38 نفر (19 کودک مبتلا به اختلال سلوک و 19 کودک به عنوان گروه مقایسه) از بین پسران دبستانی با دامنه سنی 11-8 سال انتخاب شدند. سپس با استفاده از دو آزمون عملکرد پیوسته و برو- بایست، مؤلفه بازداری در دو گروه مقایسه شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که دو گروه در میزان خطای ارتکاب کاذب که شاخص بازداری است در هیچ یک از دو آزمون عملکرد پیوسته و برو- بایست تفاوت معناداری نداشتند. اما در مقیاس زمان واکنش تفاوت دو گروه معنادار بود.
نتیجه‌گیری: این پژوهش نشان داد که پس از کنترل اختلال نقص توجه- بیش فعالی، میزان بازداری کودکان مبتلا به اختلال سلوک با همسالان بهنجار خود تفاوتی ندارد و احتمالاً نقص در بازداری در مبتلایان به اختلال سلوک، نقش اساسی ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Inhibition in School-Aged Children with Conduct Disorder and Normal Group

نویسندگان [English]

  • Nazhin Rabiee 1
  • Behrhouz Dolatshahi 2
  • Faribourz Bagheri 3
چکیده [English]

Introduction: Inhibition is an important component of Executive functions which has been postulated as one of important Neuro Psychological correlates (or even causal) of Conduct Disorder. Different researches have reported inconsistent findings of executive function deficits in children with conduct disorder. The purpose of this study was to compare inhibition in children with conduct disorder and normal group.
Method: Using CSI-4 and Raven test, 38 children (19 boys as conduct disorder group and 19 boys as comparable group) aged 8 to 11 years, were selected. Using Continuous Performance Test and GO-NO/GO Test, inhibition was compared in two groups.
Results: The results indicated that two groups did not have significant difference in commission error which is an indicator of inhibition but they have significant difference in reaction time.
Conclusion: The present study showed that children with Conduct Disorder without concurrent Attention Deficit Hyperactive Disorder, compared with normal group, have no deficits in inhibition and inhibition deficits, probability are not the central impairment in conduct disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conduct Disorder
  • executive Functions
  • Inhibition