رگه‌های شخصیتی پیش بینی کنندۀ نشانگان افسردگی در کودکان

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور قم

2 مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم

چکیده

مقدمه: در طول دهۀ گذشته پژوهش‌های بسیاری در مورد تحول شخصیت کودکان بر اساس مدل پنج عاملی شخصیت انجام شده است. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط میان رگه‌های شخصیتی و بروز نشانگان افسردگی در کودکان است. روش: در این مطالعه، تعداد 268 دانش آموز (142 پسر و 126 دختر) دورۀ ابتدایی به همراه معلمان آنها بر اساس نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه افسردگی کودکان پاسخ دادند. برای ارزیابی شخصیت کودکان از پرسشنامۀ پنج بزرگ نسخۀ کودکان و تکمیل آن توسط معلمان آنها استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که، نشانگان افسردگی در کودکان به جز گشودگی به تجربه، با چهار رگۀ شخصیتی دیگر، شامل روان رنجورخویی (به طور مثبت)، برونگرایی، توافق جویی و وظیفه شناسی (به طور منفی) رابطه معنی‌دار دارند. نتایج رگرسیون گام به گام مشخص کرد که تنها دو رگۀ روان رنجورخویی و برون گرایی توانستند حدود 26 درصد از واریانس نشانگان افسردگی را در کودکان پیش بینی کنند. نتیجه‌گیری: رگه‌های شخصیتی در کودکان می‌توانند پیش بینی کنندۀ نشانگان افسردگی در آنان باشند. نتایج بر اساس نظریۀ رگه‌های شخصیتی مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Depression Symptoms by Personality Traits in Children

نویسندگان [English]

  • Alireza Agh-Yousefi 1
  • Bahram Maleki 2
چکیده [English]

Introduction: During the past decade, many studies examined about development of children's personality, based on the five-factor model of personality. This study is aimed to find relationship between personality traits and depression symptoms in children.
Method: In this study, 268 students (142 boys and 126 girls) primary school with their teachers based on cluster sampling, were selected and answered to Children Depression Inventory. To assess of Children's Personality, the Questionnaire of big five children's version (BFQ-C) completed by their teachers.
Results: Results indicated that depression symptoms in children except openness to experience, related with four other personality traits including neuroticism (positively), extraversion, agreeableness and conscientiousness (negatively). Results the Step by step model of regression revealed that only two traits of neuroticism and extraversion about 26 percent of variance in depression symptoms could predict in children.
Conclusion: Personality traits could predict the depression symptoms in children. Results based on theory of personality traits were discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression Symptoms
  • Personality five traits
  • Children