مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن، درمان نوین شناختی رفتاری مبتنی بر پیشگیری و درمان معمول بر علائم افسردگی و سایر علائم روان‌پزشکی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

2 دانشگاه گلگری

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن، درمان نوین شناختی رفتاری مبتنی بر پیشگیری و درمان معمول بر علائم افسردگی و سایر علائم روان‌پزشکی در نمونه‌ای از بیماران افسرده در فاز بهبودی نسبی صورت گرفت.
روش: روش این پژوهش آزمایشی بود و در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون استفاده شد. گروه‌های آزمایش شامل سه گروه درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن (134 نفر)، درمان نوین شناختی رفتاری (121 نفر) و درمان معمول (96 نفر) قرار گرفتند. بیماران از طریق مصاحبه ساختار یافته به منظور حصول اطمینان از اینکه دارای سابقه اختلال افسردگی بوده و در زمان مطالعه در دوره بهبودی نسبی به سر می‌بردند مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از اختصاص بیماران در سه گروه، ابزارهای خود گزارشی نظیر پرسشنامه علائم مختصر و پرسشنامه افسردگی بک به عنوان پیش آزمون و پس از کار آزمایی بالینی، پس آزمون و ارزیابی‌های 6 ماهه و 12 ماهه به اجرا در آمدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن و درمان شناختی رفتاری به صورت معناداری در کاهش علائم باقی مانده افسردگی و همچنین سایر علائم روان‌پزشکی در بیماران مبتلا به افسردگی مؤثر بودند. الگوی کلی نتایج حاکی از آن است که هر دو درمان فوق به یک میزان در کاهش علائم اثربخش بوده به ویژه میزان اثربخشی هر دو درمان در ارزیابی‌های پی‌گیری 6 ماهه در مقایسه با درمان دارویی نشان داده شد. اما در مقایسه نتایج دو گروه درمان و با روش تحلیل کواریانس تفاوت معنی‌داری به دست نیامد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن و درمان شناختی رفتاری مبتنی بر پیشگیری، بر کاهش علائم افسردگی و سایر علائم روان‌پزشکی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness Mindfulness-Based Cognitive Therapy and Cognitive-Behavior Therapy and Treatment as Usual on Depression and Additional Symptoms and Other Psychiatric Symptoms

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Mohammad-Khani 1
  • Kaite Dabsoun 2
  • Fatemeh Hosseini 1
  • Freshteh Momeini 1
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigate the effect of Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) and Cognitive-Behavior Therapy (CBT) and Treatment As Usual (TAU) on depression and additional symptoms and other psychiatric symptoms in a sample of remitted depressed patients.
Method: In this study an experimental design with pre test-post test and three experimental groups were used. The experimental groups were MCBT (n=134), CBT (n=121) and TAU (n=96). Patients were assessed through the Structured Clinical Interview for DSM-IV Disorders (SCID) to ensure that they were in remission phase from their most recent index episode of major depression. Patients were assigned into one of three groups and assessed repeatedly through self-report measures including Brief Symptoms Inventory (BSI) and Beck Depression Inventory (BDI-II).
Results: The effect size of MBCT and CBT were equal and indicate high effect of treatment for intervention groups. The overall pattern of results indicated that both active treatments were similar to each other, but more effective at post test, 6 months follow-up and one–year follow-up compared with TAU. However, there were no significant differences between two groups according to ANCOVA.
Conclusion: These results suggest that there are some more benefits for MBCT and CBT on reducing depression and additional psychiatric symptoms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness-based Cognitive Therapy
  • Cognitive Behavior Therapy
  • Treatment as Usual
  • depression