تعیین عوامل روان‌شناختی مرتبط با ناتوانی جسمی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات تروما

2 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

3 دانشگاه شمال

4 دانشگاه شاهد

چکیده

مقدمه: کمردرد مزمن یکی ازشایع‌ترین و چالش‌ برانگیزترین جلوه‌های درد در افراد بزرگسال است. در این میان عوامل روان‌شناختی در ایجاد و تداوم ناتوانی جسمی و محدودیت عملکردی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن با اهمیت قلمداد شده‌اند. هدف این پژوهش تعیین عوامل روان‌شناختی مرتبط باناتوانی جسمی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن بود.
روش: پژوهش حاضر دارای طرحی مقطعی ‌و از نوع همبستگی بود که در آن 279 بیمار (81 مرد، 198 زن) واجد شرایط مبتلا به کمردرد مزمن بیش از3 ماه (با میانگین سنی 77/11 ± 77/44 سال) که به ‌کلینیک‌ تخصصی و فوق ‌تخصصی جراحی‌ اعصاب بیمارستان پورسینای شهرستان رشت مراجعه کرده بودند، به ‌شیوه نمونه‌گیری غیر احتمالی و پیاپی انتخاب شدند. کلیه بیماران ابتدا پرسشنامه اطلاعات جمعیت ‌شناختی و مرتبط با کمردرد را تکمیل نمودند و سپس توسط مقیاس ناتوانی رولند و موریس، مقیاس پیوسته بصری، مقیاس ترس ‌از حرکت، خرده مقیاس فاجعه انگاری پرسشنامه راهبردهای مقابله، مقیاس افسردگی استانفورد و مقیاس خوداثربخشی‌ درد مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته‌ها: تحلیل‌های همبستگی نشانگر ارتباط معنی‌دار بین ناتوانی جسمی با همه متغیرهای پیش‌بین بود. یافته‌های حاصل‌ از تحلیل رگرسیون چندگانۀ گام ‌به ‌گام نشان داد عوامل روان‌شناختی 52% از واریانس ناتوانی جسمی‌ را تبیین می‌نماید. در مدل نهایی سطوح بالاتر باورهای خوداثربخشی، شدت درد، تحصیلات و ترس مرتبط با درد که حاصل ‌از نمره مرکب مقادیر دو مقیاس فاجعه انگاری و ترس‌ از حرکت بود، به طور معنی‌داری توانستند شدت ناتوانی جسمی را پیش‌بینی کنند.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه نشان داد که قطع نظر از عوامل جمعیت ‌شناختی رابطه‌ی نسبتاً قوی بین عوامل روان‌شناختی و ناتوانی جسمی وجود دارد. بنابراین متخصصان بالینی می‌بایست نسبت به‌ اثرات قدرتمند باورهای خوداثربخشی، ترس مرتبط با درد، شدت درد و میزان آگاهی بیماران‌ از بهداشت ستون فقرات خود در کاهش و مدیریت ناتوانی جسمی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن آگاه باشند. برخی دلالت‌های بالینی و رهنمودهای پژوهشی حاصل‌ از این نتایج، جهت پیشگیری و کنترل ناتوانی جسمی در این بیماران مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Psychological Factors Related to Physical Disability in Patients with Chronic Low Back Pain

نویسندگان [English]

  • Sajad Rezaie 1
  • shahroukh Yousef Zadeh 2
  • Taher Afshar-Negad 3
  • Mohammad Ali Asghari-Moghadam 4
  • Homa Zarrabi 2
1
2
3
4
چکیده [English]

Introduction: Chronic low back pain (CLBP) is one of the most common and challenging manifestations of pain in adults. Meanwhile psychological factors are considered important in development and continuing of physical disability and functional limitations of patients with CLBP. The aim of this research was to determine the psychological factors related to physical disability in patients with CLBP.
Method: The present study having a cross-sectional design and was from type of correlational which 279 (81 men, 198 women) eligible CLBP patients more than 3 months (with the mean age 42.44 ±11.77 yr) which patients were refered to Specialized and sub-specialized Neurosurgery Clinic of Poorsina Hospital in Rasht were selected by non probability and consecutive sampling. All patients completed questionnaire of demographic and related low back pain information at the beginning and then they were evaluated by Roland–Morris Disability Questionnaire (RDQ), Visual Analog Scale (VAS), Tampa Scale for Kinesiophobia (TSK), coping strategies questionnaire, catastrophizing subscale (CSQ-CAT), Stanford Depression Scale (CES-D 10) and pain self-efficacy scale.
Results: Correlational analyses indicating significant association between physical disability and all predictive factors. The results of stepwise multiple regression analysis showed that psychological factors significantly explained 52% of the variance of physical disability. In the full model higher levels of self-efficacy beliefs, pain intensity, education, and pain-related fear the composite score of values gained from the two scales of catastrophizing and Kinesiophobia, significantly contributed to the prediction of higher levels of physical disability.
Conclusion: The findings showed that, regardless of demographic factors, there is a relatively strong relationship between psychological factors and disability. Thus, clinicians must be aware of the powerful effects of self-efficacy, pain-related fear, pain intensity and patient awareness of the health of their spine to reduce disability and managing CLBP patients. Some clinical implications and research guidelines obtained from these results are discussed for prevention and control of physical disability in these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chronic Low Back Pain
  • Psychological factors
  • Physical disability