عوامل خطرساز شناختی درد در سزارین: مقایسه بیمارستان‌های خصوصی و دولتی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت معلم

2 دانشگاه سمنان

3 دانشگاه علوم پزشکی سمنان

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه متغیرهای شناختی ترس از درد، فاجعه سازی درد، شناخت فاجعه آمیز شده و ترس از زایمان در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی می‌باشد.
روش: بدین منظور 300 نفر از زنان باردار انتخاب شدند و بر اساس شرایط جمعیت شناختی سن، تحصیلات، ماه بارداری، تجربه زایمان، تجربه سزارین، نوع بیمارستان و تمایل به زایمان سزارین، مورد همتا سازی قرار گرفتند. از پرسشنامه‌های ترس از درد، نگرش نسبت به زایمان، فاجعه سازی درد و شناخت فاجعه‌ آمیز شده استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تفاوت معنادار را برای متغیرهای ترس از درد، شناخت فاجعه آمیز شده و ترس از زایمان را در دو گروه نشان داد، در حالیکه تفاوت معنادار در مورد متغیرهای دیگر مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: نتایج پیشنهاد می‌کند که متغیرهای ترس از درد، شناخت فاجعه آمیز شده، متغیرهای شناختی مهم هستند که با افزایش زایمان سزارین در بیمارستان‌های خصوصی مرتبط هستند. همچنین احتمالاً، ترس از درد، شناخت فاجعه آمیز شده می‌توانند خطر افزایش زایمان‌های غیر ضروری سزارین را در بین زنان باردار افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cognitive Pain Related Risk Factors for Cesarean: A Comparison in Private and Public Hospitals

نویسندگان [English]

  • Samaneh Ghoshchian 1
  • Shahroukh Makvand 2
  • Imanollah Bigdeli 2
  • Behnaz Behnam 3
چکیده [English]

Introduction: The aim of present research was to compare cognitive variables fear of pain, pain catastrophizing, catastrophic cognition and also childbirth attitude in private and public hospitals.
Method: Participants were 300 pregnant women from private hospitals who were matched on the basis of the age, level of education, previous number of deliveries and previous number of cesarean variables. Three questionnaires of fear of pain (FPQ) and catastrophic cognition (CCQ) and childbirth attitude (CAQ) as well as scale of pain catastrophizing (PCS) were administrated.
Results: Results showed significance differences for variables "fear of pain" , "catastrophic cognition", childbirth attitude " in two groups, while no significant difference were observed for another variables.
Conclusion: These results suggest that variables fear of pain and catastrophic cognition are important cognitive factors in the increase rate of cesarean labor in private hospitals. Indeed, fear of pain, catastrophic cognition could increase the risk of unnecessary cesarean in pregnant women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fear of pain
  • Pain catastrophizing
  • Catastrophic cognition
  • Childbirth attitude
  • Cesarean