اثربخشی تنش زدایی تدریجی عضلانی بر تنیدگی ادراک شده بیماران مبتلا به فشارخون اساسی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور تهران

2 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تنش زدایی تدریجی عضلانی بر تنیدگی ادراک شده در بیماران مبتلا به فشار خون اساسی می‌باشد.
روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های نیمه آزمایشی است که در قالب یک طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه صورت گرفت. بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینای قزوین، جامعه آماری پژوهش را تشکیل می‌دادند. 40 نفر از بیماران به شیوه تصادفی انتخاب شدند سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گماشته شدند. تمام آزمودنیها درمان را تکمیل نمودند. در گروه آزمایش تنش زدایی با شیوه انقباض- تنش زدایی تدریجی بر اساس 16 گروه عضلات در 12 جلسه اجرا شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که تنش زدایی به طور معنی‌داری تنیدگی ادراک شده، فشار خون سیستولیک، فشارخون دیاستولیک و ضربان قلب را در بیماران گروه آزمایش کاهش داده است.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش و پژوهش‌های پیشین می‌توان تنش زدایی را یکی از شیوه‌های مؤثر بر کاهش تنیدگی ادراک شده و فشارخون بر شمرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Muscle Progressive Relaxation on Perceived Stress in Patients with Essential Hypertension

نویسندگان [English]

  • Mhamoud Bahram-Khani 1
  • Ahmad Ali-Pour 1
  • Masoud Jan-Bozorgi 2
  • Kamal Barzegar-Ghazi 1
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study is to investigate the effectiveness of muscle progressive relaxation on perceived stress in patients with hypertention.
Method: Present study is a quasi-experimental research administered with a pretest-posttest design with control group. The statistical society of this research consisted of patients with hypertention referred to Bu Ali Sina and Razi hospitals of Qazvin. 40 patients were randomly selected and then randomly assigned in experimental and control groups. All of the subjects completed the treatment. In experimental group, Relaxation with progressive contraction-relaxation method based on 16 groups of the muscles was administered in 12 sessions.
Results: Results of ANCOVA showed that relaxation has significantly decreased perceived stress, systolic and diastolic blood pressure and heart rate in patients of the experimental group.
Conclusion: Based on results of this study and antecedent studies, we can regard relaxation as one of the effective methods in decreasing perceived stress and blood pressure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relaxation
  • Perceived stress
  • Essential Hypertension