اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش خشم و پرخاشگری رانندگی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام

چکیده

مقدمه: زمینه‌ یابی‌های متعدد نشان می‌دهند که خشم و پرخاشگری رانندگی به طور معمول و با هزینه‌های بسیار زیادی برای جامعه رخ می‌دهد. به همین منظور، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر گروه درمانی شناختی- رفتاری بر کاهش خشم و پرخاشگری رانندگی انجام شد.
روش: طرح این پژوهش از نوع شبه آزمایشی به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نمونه این پژوهش شامل 20 نفر از رانندگان تاکسی مرد شهر مشهد بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. شرکت کنندگان به شیوه تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش درمان شناختی- رفتاری را دریافت کرد و گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. هر دو گروه در سه مرحله زمانی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه مورد سنجش قرار گرفتند. ابزارهای سنجش در این پژوهش عبارت بودند از مقیاس خشم رانندگی، پرسشنامه ابراز خشم رانندگی و پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت شناختی. داده‌ها با روش آماری تحلیل واریانس آمیخته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که گروه درمانی شناختی- رفتاری در مقایسه با گروه کنترل باعث کاهش معنادار خشم رانندگی، ابراز پرخاشگرانه خشم رانندگی و افزایش معنادار ابراز انطباقی- سازنده خشم رانندگی می‌گردد.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، گروه درمانی شناختی- رفتاری در کاهش خشم و پرخاشگری رانندگی در رانندگان تاکسی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive-Behavior Group Therapy (CBGT) in Reduction of Driving Anger and Aggression

نویسندگان [English]

  • Toktam kazemeini 1
  • Bahram-Ali Hashem-Abadi 1
  • Morteza Moddares-goravi 1
  • Masoud Esmaeili-Zadeh 2
چکیده [English]

Introduction: Numerous surveys showed that angry and aggressive driving behaviors occur routinely and with great cost to society. Thus, the present research aims to studying the effect of the Cognitive-Behavioral Group Therapy in Reducing Anger and Aggressive Driving.
Method: The experimental design with pretest-posttest and follow up with control group was used. The sample of this study included 20 male taxi drivers in Mashhad who were recruited if accessible or volunteered to participate in the research. Participants randomly were divided into experimental and control group. The experimental group received Cognitive Behavioral Group Therapy (CBGT) and control group received no intervention. Both groups were tested three times with pretest-posttest and one month follow up. The tools used were, Driving Anger Scale, Driving Anger Expression Inventory and demographic characteristics questionnaire. Data were analyzed using SPSS 16 software and statistical method mixed analysis of variance.
Results: The results showed that Cognitive-Behavioral Group Therapy in comparison to control group lead to significant reduction in anger driving (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-Behavior Group Therapy
  • Anger and Aggressive Driving