دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، تیر 1390 (10) 
اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش خشم و پرخاشگری رانندگی

صفحه 1-11

10.22075/jcp.2017.2049

تکتم کاظمینی؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ مرتضی مدرس غروی؛ مسعود اسماعیلی زاده


اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر روابط اجتماعی دختران فراری: پژوهش مورد منفرد

صفحه 79-89

10.22075/jcp.2017.2056

سمیه آقامحمدی؛ محمدباقر کجباف؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ احمد عابدی؛ زینب کاظمی؛ سعید صادقی