دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، تابستان 1390 (10) 
1. اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش خشم و پرخاشگری رانندگی

صفحه 1-11

10.22075/jcp.2017.2049

تکتم کاظمینی؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ مرتضی مدرس غروی؛ مسعود اسماعیلی زاده


5. اثربخشی مصاحبه‌ی انگیزشی بر ارضای نیازهای بنیادی روان‌شناختی در بیماران عمل باز عروق کرونر قلب

صفحه 43-52

10.22075/jcp.2017.2053

یدالله قاسمی پور؛ هادی بهرامی احسان؛ سمیه عباس پور قهرمانلونژاد؛ حمید پورشریفی


8. اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر روابط اجتماعی دختران فراری: پژوهش مورد منفرد

صفحه 79-89

10.22075/jcp.2017.2056

سمیه آقامحمدی؛ محمدباقر کجباف؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ احمد عابدی؛ زینب کاظمی؛ سعید صادقی