اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر بهزیستی ذهنی و سلامت روان

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی برکیفیت زندگی بر بهزیستی ذهنی و سلامت روان افراد انجام شده است.
روش: طرح پژوهش از نوع شبه تجربی با گروه آزمایش، گواه و پیگیری می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه افراد مراجعه کننده به مرکز مشاوره بود که از بین آنان به روش نمونه گیری تصادفی 24 نفر که از لحاظ سلامت روانی و بهزیستی ذهنی پایین بودند به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. افراد گروه آزمایش، مداخلات 10 جلسه‌ای را به صورت گروهی دریافت و افراد گروه گواه، در لیست انتظار قرار گرفتند. به کمک ابزارهای پژوهش، پرسشنامه‌های سلامت روان، مقیاس عاطفه مثبت و منفی و مقیاس رضایت از زندگی از هر دو گروه پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو و نیم ماهه به عمل آمد. از روش‌های آمار توصیفی و کواریانس جهت تجزیه و تحلیل اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که گروه درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی افسردگی، نشانه‌های جسمانی- سازی و بد کارکردی اجتماعی را در پس آزمون و پیگیری کاهش داده ولی بر اضطراب آزمودنیها تأثیری نداشته است. همچنین این درمان، بر بهزیستی ذهنی در بعد هیجانی (افزایش عاطفه مثبت و کاهش عاطفه منفی) در پس آزمون اثر داشته است اما در بعد شناختی (رضایت از زندگی) آزمودنیها تغییری ایجاد نکرده است.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها می‌توان نتیجه گیری گرفت که گروه درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی که از ترکیب روان‌شناسی مثبت با رویکرد شناخت- رفتاری شکل گرفته، شاخص‌های سلامت روان و بهزیستی ذهنی افراد را ارتقا می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Quality Of Life Therapy (QOLT) on Subjective Well–Being (SWB) and Mental Health

نویسندگان [English]

  • Nezam-addin Ghasemi
  • Mohammad-Bagher Kajbaf
  • Mahdi Rabiei
چکیده [English]

The purpose of the present study was to determine the effect of Quality Of Life Therapy (QOLT) on Subjective Well-Being (SWB) and the mental health.
Method: The design of this study was quasi-experimental with pretest-posttest and follow up with experimental and control groups. The population includes total people referral to clinics and selected by availability sampling method. 24 participants that gained down score in Subjective Well-Being (SWB) and mental health were randomly assigned either an experimental or a control group. General Health Questionnaire (GHQ-28), Positive and Negative Scale (PANS) and Satisfaction with Life Scale (SWLS) were used as the outcome measures. The experimental group received 10 weekly intervention sessions. Measures were taken at pretest-posttest and 2/5 months follow up.Descriptive Statistics and Analyses of variances (ANOVAs) were conducted to examine the effectiveness of Quality Of Life Therapy (QOLT).
Results: The results of analysis of variance showed that QOLT significantly reduced the symptoms of Depression, Psychosomatization and of social malfunctions in the posttest and follow up compared to the wait list (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life therapy
  • Subjective Well-Being
  • Mental Health