اثربخشی مصاحبه‌ی انگیزشی بر ارضای نیازهای بنیادی روان‌شناختی در بیماران عمل باز عروق کرونر قلب

نویسندگان

1 دانشگاه ملایر

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه الزهرا

4 دانشگاه تبریز

چکیده

مقدمه: بیماری عروق کرونر به عنوان اولین علت عمده‌ی مرگ و میر در جمعیت ایران به شمار می‌رود. یکی از روش‌هایی که اخیراً برای تغییر عوامل خطر بیماری عروق کرونر نیز به کار رفته است، مصاحبه‌ی انگیزشی است. طبق نظریه‌ی خود تعیین‌گری، نیازهای بنیادی روان‌شناختی خود مختاری، شایستگی و ارتباط با دیگران در مصاحبه‌ی انگیزشی مورد حمایت قرار می‌گیرند. در این پژوهش سعی می‌شود اثربخشی مصاحبه‌ی انگیزشی بر ارضای نیازهای بنیادی روان‌شناختی در بیماران قلبی که زیر عمل باز کرونر قلب قرار گرفته‌اند، بررسی شود.
روش: در قالب طرح شبه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، 163 نفر از بیمارانی که عمل باز کرونر قلب روی آنان انجام شده بود، انتخاب شدند. گروه آزمایش (80=n) در جلسات مصاحبه‌ی انگیزشی شرکت کرده و گروه کنترل (83=n) فقط روال معمول مرکز بازتوانی بیمارستان را طی کرد. پرسشنامه‌ای شامل مقیاس ارضای نیاز، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس در دو نوبت پیش آزمون و پس آزمون (سه ماه بعد) روی آزمودنیها اجرا شد. داده‌ها با روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر، تحلیل شد.
یافته‌ها: مصاحبه‌ی انگیزشی در ارضای نیازهای خود مختاری و ارتباط با دیگران مؤثر بود، اما در ارضای نیاز شایستگی تأثیری نداشت. میزان افسردگی در پیش آزمون تأثیر معنی‌داری بر نیاز شایستگی داشت.
نتیجه‌گیری: مصاحبه‌ی انگیزشی در ارضای نیازهای بنیادی روان‌شناختی بیماران عروق کرونر مؤثر است. ارضای این نیازها به کنترل بهتر عوامل خطر بیماری قلبی- عروقی کمک می‌کند. به نظر می‌رسد، افسردگی بیماران عروق کرونر قلب مانع از ارضای نیاز شایستگی می‌شود. بنابراین، درمان افسردگی این بیماران باعث احساس شایستگی آنان در کنترل عوامل خطر قلبی- عروقی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Motivational Interviewing on Satisfying Basic Psychological Needs of the Patients under Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)

نویسندگان [English]

  • Yadollah Ghasemi-pour 1
  • Hadi Bahrami-Ehsan 2
  • Sommayeh ghahramanloo-Nejad 3
  • Hamid Pour-Sharifi 4
چکیده [English]

Introduction: Coronary Artery disease is the first cause of mortality in Iran. One of the methods that have been used to control risk factors of coronary disease is motivational interviewing. According to self determination theory (SDT), Autonomy, Competence and Relatedness are basic psychological needs which are supported through motivational interviewing. This study investigates the effectiveness of motivational interviewing on satisfying basic psychological needs of the patients under coronary artery bypass grafting.
Method: Using Quasi experimental, pretest-posttest design with control group, 163 patients who had previously Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) were selected and assigned to two groups: experimental (n=80) and control (n=83) groups. The experimental group participated in motivational interviewing sessions in addition to regular cardiac rehabilitation programs. A questionnaire consists of need satisfaction scale, symptomatic depression, anxiety and stress scale was administered in pretest and posttest for three months. Data were analyzed using repeated measures analysis of variance.
Results: Motivational Interviewing was effective in satisfying needs for autonomy and relatedness but not on need for competence. Depression could affect need for competence.
Conclusion: The findings indicate that motivational interviewing is effective to satisfying basic psychological needs for autonomy and relatedness which are necessary in controlling risk factors of coronary artery disease. It seems that need for competence is under influence of depression. So, treating depression is a prerequisite of satisfying need for competence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivational interviewing
  • Basic psychological needs
  • Coronary artery disease