اعتباریابی نسخه بلند پرسشنامه شخصیت اسکیزوتایپی: ابزار سنجش ملاک‌های نه گانه DSM-IV-TR

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی

2 دانشگاه تبریز

چکیده

مقدمه: بر اساس دیدگاه‌های مختلف، مقیاس‌هایی برای سنجش صفات اسکیزوتایپی ساخته شده‌اند. این مقیاس‌ها جنبه‌های محدودی از شخصیت اسکیزوتایپی را می‌سنجند. پرسشنامه شخصیت اسکیزوتایپی جامعیت بیشتری داشته و بر پایه الگوهای بالینی آخرین نسخه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ساخته شده‌اند. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عوامل و اعتباریابی این پرسشنامه می‌باشد.
روش: این پژوهش از نوع توصیفی است. نمونه‌ای به حجم 609 نفر (187 نفر گروه مذکر و 422 نفر گروه مؤنث) به روش نمونه گیری خوشه‌ای طبقه‌ای از دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور تبریز، سراب و آزاد تبریز انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند.
یافته‌ها: در تحلیل مؤلفه‌های اصلی راه حل‌های دو و سه عاملی برای پرسشنامه شخصیت اسکیزوتایپی استخراج شد، اما راه حل دو عاملی (اسکیزوتایپی منفی و اسکیزوتایپی مثبت) تناسب و ارتباط منطقی‌تری با نشانگان اسکیزوتایپی نشان داد. در مقایسه نمرات گروه‌های مؤنث و مذکر، بین میانگین نمرات پرسشنامه شخصیت اسکیزوتایپی تفاوتی مشاهده نشد. روایی همزمان با اجرای توأم پرسشنامه صفات اسکیزوتایپی- نسخه الف، ضرایب 80/0، 75/0 و 82/0 را به ترتیب برای کل پرسشنامه، عامل‌های اسکیزوتایپی منفی و اسکیزوتایپی مثبت نشان داد. ضرایب همسانی درونی کل و عامل‌های منفی و مثبت به ترتیب 74/0، 77/0 و 83/0 محاسبه شد. همچنین، ضریب اعتبار بازآزمایی برای کل پرسشنامه 80/0 و عامل‌های مذکور 72/0 و 70/0 به دست آمد.
نتیجه‌گیری: بنابر یافته‌های پژوهش حاضر، پرسشنامه شخصیت اسکیزوتایپی در جامعه ایرانی به عنوان ابزار سنجش ملاک‌های نه گانه شخصیت اسکیزوتایپی متن تجدید نظر شده چهارمین نسخه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی اعتبار مطلوبی دارد و در تحقیقات روان‌شناسی و روان‌پزشکی به عنوان یک ابزار معتبر قابل کابرد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of Long Forms Schizotypal Personality Questionnaire (SPQ): DSM-IV-TR's Nine Criteria Measure

نویسندگان [English]

  • Ali Mohmmad-Zadeh 1
  • Solmaz Dabiri 2
چکیده [English]

Introduction: The different scales for assessing Schizotypal traits were developed from different perspectives. These scales confined themselves only to certain aspects of the Schizotypal personality. In contrast, the Schizotypal Personality Questionnaire is more comprehensive scale based on nine clinical features of Schizotypal personality disorder described by the DSM-IV-TR. The aim of this study was validation and factor analysis of the Schizotypal Personality Questionnaire (SPQ).
Method: The current study was conducted in descriptive research context. A group of 609 normal participants (187 male  422 female) from Tabriz Payame Nour and Azad University and Sarab Payame Nour University students took part in this research.
Results: Two and three factor solutions were investigated using Principal Component Analysis with Promax rotation, but two factor solutions showed better logical and symptomological fitnesses. There are no sex differences in Schizotypy among groups. To calculate the convergent validity of SPQ and its negative & positive factors, concurrent application of Schizotypal Trait Questionnaire A form was used and was found to have 0.80, 0.75, 0.82 correlations. The SPQ and its negative & positive factors were found to have 0.74, 0.77, 0.83 internal reliability, 0.80, 0.72, 0.70 test-retest reliability.
Conclusion: Based on these results, it was concluded that SPQ contain good validity and reliability in Iranian population and it can be used, as valid measure, in Psychological and Psychiatric researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schizotypal Personality Questionnaire
  • Schizotypal Personality Disorder
  • Validity
  • Reliability
  • factor analysis