اثربخشی گروه درمانی بر کاهش علائم روان‌شناختی بیماران ام اس

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

مقدمه: ام اس یکی از بیماری‌های سیستم عصبی مرکزی است که چالش‌های زیادی را در خصوص سازگاری روان‌شناختی افراد مبتلا در تمام دنیا ایجاد کرده است. در این خصوص مداخلات روان‌شناختی می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر بیان احساسات در تعاملات گروهی بر خستگی، اضطراب و افسردگی بیماران ام اس بود.
روش: پژوهش فوق به روش شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل انجام شد. نمونه شامل 24 بیمار مبتلا به بیماری ام اس انجمن ام اس کرمان بود که به شیوه در دسترس انتخاب و به روش تصادفی به دو گروه (آزمایش و کنترل) تقسیم شدند. همه‌ی بیماران قبل از مداخله، بعد از آن و در مرحله پیگیری پرسشنامه‌های افسردگی بک، اضطراب بک و خستگی را تکمیل کردند. مداخله در پژوهش حاضر گروه درمانی مبتنی بر بیان احساسات در تعاملات گروهی بود که در طی شانزده جلسه روی گروه آزمایش صورت گرفت. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد که دو گروه بعد از درمان و در مرحله پیگیری به طور معنی‌داری از نظر افسردگی و اضطراب متفاوت هستند. با وجود این، در خصوص متغیر خستگی این اثر معنی‌دار نبود.
نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از اثربخشی گروه درمانی در کاهش افسردگی و اضطراب بیماران ام اس بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Group Therapy on Reduction of Psychological Signs of Multiple Sclerosis Patients

نویسندگان [English]

  • Noushirvan Khezri-Moghaddam
  • Nima Ghorbani
  • Hadi Bahrami-Ehsan
  • Reza Rostami
چکیده [English]

Introduction: Multiple sclerosis is a disease of the central nervous system that causes major psychological challenging in the patients all over the world. In this case, psychological interventions can be useful. This study was aimed to evaluate the effectiveness of group therapy based on confrontation with feelings in group interaction on the depression, fatigue and anxiety in multiple sclerosis patients.
Method: This was an experimental study with pretests, posttest and follow-up. Twenty four female patients were selected through accessible sampling method from MS Society of Kerman and randomly assigned to two groups (experimental and control). They were all administered Beck Depression Inventory (BDI), Beck Anxiety Inventory (BAI), and Fatigue Severity Scale (FSS) before and after the intervention and again after the follow-up period. Intervention was sixteen sessions group therapy based on confrontation with feelings in group interaction. Data was analyzed using ANCOVA/ Repeated Measure Design.
Results: The findings of this study indicated that the two groups were significantly different regarding depression and anxiety (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple sclerosis
  • Group Therapy
  • Fatigue
  • depression
  • Anxiety