اثربخشی درمان فراشناختی بر باورهای فراشناختی و اعتماد شناختی در بیماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه: هراس اجتماعی نوعی اختلال اضطرابی است که به عنوان ترس شدید و مزمن از موقعیت‌هایی که باعث تحقیر و خجالت زدگی می‌شود، توصیف شده است. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی مداخله فراشناختی بر علائم باورهای فراشناختی مثبت در مورد نگرانی و اعتماد شناختی پایین در بیماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعی انجام شد.
روش: این پژوهش تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه شاهد اجرا شد. از میان بیماران اختلال هراس اجتماعی مراجعه کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر شیراز در سال 1389، 19 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون (10 نفر) و شاهد (9 نفر) جایگزین شدند. پس از اجرای پیش آزمون که با استفاده از پرسشنامه سنجش علائم هراس اجتماعی و پرسشنامه فراشناخت به عمل آمد، گروه تجربی طی 8 جلسه هفتگی درمان فراشناختی ولز قرار گرفت. در حالیکه گروه شاهد مداخله دریافت نکرد. پس آزمون و پیگیری (3 ماه) با همان ابزار انجام گرفت.
یافته‌ها: از آنجا که کسب نمره بیشتر در باورهای فراشناختی مثبت در مورد نگرانی و اعتماد شناختی پایین نشان از شدت این علائم در بیماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعی دارد، میانگین این نمرات در گروه مداخله در مرحله پس آزمون و پیگیری نسبت به گروه شاهد به میزان معنی‌داری پایین‌تر بود. یافته‌های تحلیل کواریانس چند متغیره نشان داد که درمان فراشناختی در کاهش علائم باورهای فراشناختی مثبت در مورد نگرانی و اعتماد شناختی پایین در بیماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعی گروه آزمایش تأثیر معناداری دارد.
نتیجه‌گیری: این مداخله بر ارتقای مهارت‌های انطباقی کارآمد و انعطاف پذیر از طریق فرایندهای فراشناختی و تأثیر آن در کاهش علائم باورهای فراشناختی مثبت در مورد نگرانی و اعتماد شناختی پایین در بیماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعی تأکید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Meta-Cognitive Therapy on Meta-Cognitive Beliefs and Cognitive Trust in Patients with Social Phobia Disorder

نویسندگان [English]

  • Mohammad- Houseein Behadouri
  • Marzieh Jahan-Bakhsh
  • Mohammad Bagher Kajbaf
  • Salar faramarzi
چکیده [English]

Introduction: Social phobia is an anxiety disorder which can be described as a strong and persisting fear of situations where humiliation or embarrassment may occur. The purpose of this study was to determine the effect of meta-cognitive therapy (MCT) on symptoms of positive meta-cognitive beliefs about worry and low cognitive trust in patients with social phobia disorder (SPD).
Method: This semi-experimental study was conducted with pretest-posttest and follow-up design, using control group. From all social phobia disorder (SPD) patients visited in psychology clinics in Shiraz city, south western part of Iran in 2010, 19 patients were selected through the objective sampling method and randomly divided into two experimental and control groups. The social phobia symptoms assessment questionnaire (SPSAQ) and meta-cognitive questionnaire (MCQ) were used as the pre-test measures. The experimental group received 8 weeks of Wells’ meta-cognitive therapy sessions. The control group was in the waiting list until end of the follow up. The same measures were used for post-test and follow-up (after 3 months).
Results: Since obtaining a higher score in positive meta-cognitive beliefs about worry and low cognitive trust represents severity of the symptoms in patients with social phobia, it can be seen that the mean of posttest and follow up scores in the experimental group is significantly lower than that of the control group(P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-cognitive Therapy
  • Social Phobia
  • Positive Meta-cognitive Beliefs about Worry
  • Low Cognitive Trust