مقایسه اثربخشی روش‌های درمانی حساسیت زدایی منظم، مهارت‌های مطالعه و روش ترکیبی در کاهش اضطراب امتحان

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد یاسوج

2 دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه: اضطراب امتحان نوعی اضطراب وابسته به موقعیت است که می‌تواند موجب افت چشمگیر توانایی افراد در موقعیت سنجش یا امتحان گردد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی سه روش درمانی حساسیت زدایی منظم، مهارت‌های مطالعه و ترکیبی از هر دو روش در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان پسر مبتلا به اضطراب امتحان اجرا گردید.
روش: طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و گمارش تصادفی بوده است. جامعه آماری آن تمامی دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج در سال تحصیلی 1390-1389 می‌باشد. از آنجایی که مجموع دانشجویان پسر در این برهۀ زمانی 6000 نفر بود، لذا بر اساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 361 نفر تعیین گردید. نمونه مورد نظر از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شده و از میان آنان 64 نفر که مطابق پرسشنامه اضطراب امتحان اشپیلبرگر مبتلا به اضطراب امتحان بودند در سه گروه آزمایشی و یک گروه گواه گمارده شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه اضطراب امتحان اشپیلبرگر بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کواریانس یک طرفه استفاده گردید.
یافته‌ها: میانگین سنی آزمودنیها 85/23 سال و دامنه سنی آنها بین 19 تا 32 سال بود. یافته‌ها نشان داد که بین اثربخشی گروه‌های حساسیت زدایی منظم، مهارت‌های مطالعه و روش ترکیبی با گروه گواه در کاهش اضطراب امتحان تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین در خصوص روش ترکیبی یافته‌ها حاکی از این بود که این روش در کاهش اضطراب امتحان کارآمدتر است.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این مطالعه می‌توان نتیجه گرفت که هر چند روش مهارت‌های مطالعه و حساسیت زدایی منظم در بهبود اضطراب امتحان مؤثر می‌باشند اما ترکیب این دو روش به عنوان یک روش درمانی در کاهش اضطراب امتحان کارآمدتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Effectiveness of Systematic Desensitization, Study Skills and Combination Method in Decreasing Test Anxiety

نویسندگان [English]

  • Alireza Maredpour 1
  • Mahmoud Najafi 2
  • Marzieh Rafat-Mah 1
چکیده [English]

Introduction: The test anxiety is a situational anxiety that it can decrease ability of evaluation or test. This study was conducted to determine comparison between systematic desensitization, study skills and combination method both of them in reducing test anxiety in male students with test anxiety.
Method: The design of present study is pretest-posttest Pseudo Experiment with control group and random assignment. The statistical population of this study was included all of male students of Islamic Azad university, Yasuj Branch, during 2010-2011. Since the size of male students was 6000, the sample size appointed to 361 students based on Kerjce and Morgan’s table. The samples were selected through stratified random sampling method and 64 of them with test anxiety were selected according to the Speilberger's test anxiety questionnaire and classified in three experimental groups and one control group. Data were analyzed by ANCOVA covariance analysis.
Results: The mean age of participants was 23.58 years with age range between 19 to 32. The results showed that there was significant difference between experimental and control group in reducing test anxiety in systematic desensitization (p=0.0001), study skills (p=0.0001) and combination method (0.0001). Also, the results indicated that the combination method was more effective in decreasing test anxiety.
Conclusion: According to the results of this study it can be concluded that although systematic desensitization and study skills were decreased test anxiety but the combination method is more effective in decreasing test anxiety as a treatment method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • test anxiety
  • systematic desensitization
  • Study Skills
  • Academic Performance