اثربخشی گروه درمانی رابطه والد- کودک بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه: با توجه به اینکه پرخاشگری پیامدهای زیانباری برای خود کودک پرخاشگر و اطرافیان وی دارد، این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی رابطه والد- کودک بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی انجام شد.
روش: در یک طرح شبه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون توأم با گروه کنترل، تعداد 45 کودک پرخاشگر (25 پسر و 20 دختر) با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و والدین آنها، پس از موافقت با شرکت در پژوهش، به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. به منظور سنجش پرخاشگری کودکان، مربیان مهد کودک‌های آنان پرسشنامه پرخاشگری پیش دبستانی را تکمیل نمودند. والدین در 10 جلسه، گروه درمانی رابطه والد- کودک را بر اساس دستور العمل لندرث و براتون دریافت نمودند. پس از اتمام جلسات درمان، به منظور سنجش پرخاشگری از مربیان مهد پس آزمون و نیز پس از یک ماه آزمون پیگیری به عمل آمد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: با توجه به یافته‌های به دست آمده از تحلیل کواریانس، گروه درمانی رابطه والد- کودک منجر به کاهش معنادار پرخاشگری فیزیکی- تهاجمی و کلامی- تهاجمی در گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه گردیده اما باعث کاهش معنادار پرخاشگری رابطه‌ای در پی جلسات درمان در گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه نشده است.
نتیجه‌گیری: گروه درمانی رابطه والد- کودک، با آموزش مهارت‌های فرزند پروری در کاهش پرخاشگری کلامی و فیزیکی کودکان پیش دبستانی مؤثر است. با این وجود، گروه درمانی رابطه والد- کودک طی یک دوره درمانی 10 جلسه‌ای برای کاهش پرخاشگری رابطه‌ای کودکان کافی نیست. این امر لزوم طراحی یک مداخله جامع و مناسب برای کاهش انواع پرخاشگری را یادآور می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Child-Parent Relationship Therapy on Aggression in Preschoolers

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Rajab-Pour
  • Shahrokh Makvand- Housseini
  • Parvin Rafie- Nia
چکیده [English]

Introduction: As the aggression has destructive consequences for aggressive child and his relatives, this study aimed to investigate the effectiveness of Child-Parent Relationship Therapy (CPRT) on aggression reduction in preschoolers.
Method: In a semi-experimental design with pretest-posttest and control group, 45 aggressive children (25 boys and 20 girls) were selected with available sampling and their parents were randomly assigned to experimental and control groups. Preschool teachers completed Aggression Scale for Preschoolers (ASFP) for the sake of assessment of children's aggression. Treatment group received Child Parent Relationship Therapy (CPRT) during 10 sessions while control group received no therapy. All the groups were retested after completion of treatment sessions (post-test) and in 1 month later (follow up). The data was analyzed using Multiple Analysis of Covariance (MANCOVA).
Results: Findings showed that Child Parent Relationship Therapy resulted in statistically significant reduction of verbal and physical aggression in treatment group, compare with control group (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child-Parent Relationship Therapy
  • Overt Aggression
  • Relational Aggression
  • Group Therapy