اثربخشی نمایش درمانی بر فراخنای توجه دانش آموزان پسر دارای ناتوانی هوشی تحولی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی نمایش درمانی بر فراخنای توجه دانش آموزان پسر دارای ناتوانی هوشی تحولی دوره‌ی ابتدایی اجرا شد.
روش: در مطالعه شبه آزمایشی حاضر از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. بدین منظور، 30 دانش آموز پسر از دو مدرسه استثنایی با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و نیمی از آنها به طور تصادفی در هر یک از گروه‌های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. فراخنای توجه دانش آموزان با استفاده از آزمون تولوز- پیرون و آزمون شناختی- تشخیصی کی اندازه‌گیری شد. گروه آزمایش در 12 جلسه نمایش درمانی 45 دقیقه‌ای به مدت 6 هفته شرکت کردند و گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. در پایان جلسات درمانی مجدداً آزمون تولوز- پیرون و آزمون شناختی- تشخیصی کی روی هر دو گروه اجرا شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین میانگین فراخنای توجه حاصل از آزمون‌های شناختی- تشخیصی کی و تولوز- پیرون در گروه‌های آزمایش و کنترل تفاوت معنادار وجود دارد.
نتیجه‌گیری: در مجموع، می‌توان نتیجه گرفت که نمایش درمانی موجب بهبود فراخنای توجه در کودکان آموزش پذیر دارای ناتوانی هوشی تحولی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Drama Therapy on Attention Span in Boy Students with Intellectual Disability

نویسندگان [English]

  • Hamideh Biyati 1
  • Masoumeh Pour-Mohammad Rezae_ Tajrishi 1
  • Ali Zadeh-Mohammadi 2
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to determine the effectiveness of drama therapy on attention span of boy students with intellectual disability in primary school.
Method: In present quasi-experimental study, pretest and posttest design with control group was used. 30 boy students selected randomly from two exceptional primary schools and assigned to experimental and control groups equally. Attention span of all the students was measured by Tolous-Pieron and Cognitive-Diagnostic Kay Tests. Experimental group attended in 12 drama therapy sessions (per session lasted for 45 minutes) for 6 weeks, and control group didn`t receive any intervention. Subjects completed Toulous-Pieron test and Cognitive-Diagnostic Kay test after the end of therapeutic sessions, again. ِData were analyzed by analysis of covariance.
Results: The results showed that there was significant difference between attention span of experimental and control group according to Kay Test (p=0.002) and Toulous- Pieron Test (p=0.049).
Conclusion: In sum, it was concluded that drama therapy has caused the improvement of attention span in students with intellectual disability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drama Therapy
  • Attention Span
  • Intellectual Disability
  • Primary School