شناسایی استرسورهای روانی اجتماعی مرتبط با محور چهار DSM-IV-TR در دانشجویان

نویسندگان

1 گروه روان‏شناسی دانشگاه پیام نور

2 گروه روان‏شناسی بالینی دانشگاه سمنان

چکیده

جکیده
مقدمه: این واقعیت که استرس می‌تواند باعث تغییرات نامطلوب در عملکرد و رشد روانی اجتماعی شود موجب گردیده است که از سال 1980 و با انتشار سومین نسخه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (و در نسخه‌های بعدی) وجود استرسورهای روانی اجتماعی در تشخیص اختلالات روانی مد نظر قرار گیرد. پژوهش حاضر به منظور شناسایی استرسورهای روانی- اجتماعی در دانشجویان طراحی گردید.
روش: این پژوهش در یک بررسی همبستگی نگر انجام شده است. نمونه‌ای به حجم 1011 نفر از دانشگاه‌های پیام نور استان آذربایجان شرقی به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب و با پرسشنامه ادراک حوادث استرس آور مورد آزمون قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل عاملی و آزمون t برای گروه‌های مستقل بررسی شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که چهار گروه مسائل مرتبط با فقدان، مسائل مرتبط با انطباق مجدد، مسائل تحصیلی شغلی و مسائل مرتبط با رویدادهای خوشایند به ترتیب استرسورهای روانی اجتماعی عمده در بین نمونه مورد بررسی می‌باشد. همچنین، ادراک استرسورهای روانی اجتماعی در بین دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر می‌باشد.
نتیجه‌گیری: در همین راستا مقوله‌های 9 گانه محور چهار متن بازنگری شده نسخه چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی در چهار مقوله عمده شناسایی شده در پژوهش حاضر نیز بازنمایی شده‌اند. با این وجود، پژوهش حاضر نشان داد که الگوی ظهور استرسورهای روانی اجتماعی در دانشجویان می‌تواند متفاوت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Psychosocial Stressors Associated with DSM-IV-TR Axis IV among Students

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammadzadeh 1
  • Mahmood Najafi 2
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The fact that stress can cause undesirable changes in the psychosocial functioning and growth has caused the 1980 publication of DSM-III (and in future versions) psychosocial stressors are considered in the diagnosis of mental disorders. This study was designed to light psychosocial stressors among students.
Method: This research has been conducted in a correlation study. Stratified random sample of 1011 students from the Payame Noor University of East Azerbaijan Province were selected and tested the perception of stressful events. Data analyzed using factor analysis and T test for independent groups.
Results: The results showed four categories of stressors: loss related problems, readjustment related problems, education/ job related stressors and pleasant events related problems. Also, the perceptions of psychosocial stressors among female students than male students are.
Conclusion: Thus DSM-IV-TR Axis IV 9 categories have represented in the four major categories identified in this study. However, this study showed that the pattern of psychosocial stressors in students can be different.
Keywords: Psychosocial Stressors, Loss, Readjustment Problems, Education /Job Problems , Pleasant Events, DSM-IV-TR Axis IV

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Psychosocial Stressors
  • Loss
  • Readjustment Problems
  • Education /Job Problems
  • Pleasant Events
  • DSM-IV-TR Axis IV