دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، مهر 1391 (15) 
اثربخشی برنامه گروهی والدگری مثبت بر رابطه مادر- کودک در کودکان با اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه

صفحه 63-73

10.22075/jcp.2017.2098

ثریا عابدی‌شاپورآبادی؛ معصومه پورمحمدرضای‌تجریشی؛ پروانه محمدخانی؛ مرجان فرضی