تأثیر آموزش مهارت نظم‌جویی هیجان مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک در وسوسه‌ی افراد مبتلا به سوء مصرف مواد: مطالعه‌ی تک آزمودنی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه خوارزمی

چکیده

چکیده
مقدمه: در فرایند درمان و پیشگیری از بازگشت اعتیاد، حالت‌های هیجانی منفی و مثبت، و وسوسه از مهم‌ترین عوامل خطر بازگشت می‌باشد. هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت نظم‌جویی هیجان مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک در کاهش وسوسه‌ی افراد مبتلا به سوء مصرف مواد بود.
روش: پژوهش در چارچوب طرح‌های تجربی تک آزمودنی با استفاده از طرح خطوط پایه چندگانه‌ی پلکانی اجرا شد. بر اساس میزان تمایل به شرکت در مطالعه، مصاحبه‌ی تشخیصی ساختار یافته و ملاک‌های ورود، از میان بیماران مرد مبتلا به سوء مصرف مواد، سه نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. هر سه آزمودنی به صورت انفرادی در خلال ده جلسه تحت آموزش مهارت نظم‌جویی هیجان مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک قرار گرفتند. به منظور سنجش وسوسه از نسخه‌ی فارسی پرسشنامه‌ی عقاید وسوسه انگیز (بک، 1993) استفاده شد.
یافته‌ها: آموزش مهارت نظم‌جویی هیجان مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک به آزمودنی‌های پژوهش موجب کاهش چشم‌گیر نمرات وسوسه در مقیاس عقاید وسوسه‌انگیز شد، به طوری که نمرات در طی ده جلسه‌ی مداخله‌ی آموزشی کاهش قابل توجهی نسبت به نمرات خط پایه داشتند. بازبینی دیداری نمودارهای اثربخشی و اندازه‌ی ضریب تأثیر نیز بیانگر کاهش معنادار و قابل توجّه شدت وسوسه‌ی آزمودنی‌ها بود.
نتیجه‌گیری: آزمودنی‌های مداخلات آموزشی نظم‌جویی هیجان مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک می‌تواند در انتخاب راهبردهای مقابله‌ای با وسوسه مؤثر واقع شود و تلویحات کاربردی مطلوبی در زمینه درمان و پیشگیری از بازگشت سوء مصرف مواد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Dialectical Behavior Therapy Based Emotion Regulation Skill Training in Substance Abusers Craving: a Single Subject Study

نویسندگان [English]

  • Zahra Babaei 1
  • Jafar Hasani 2
  • Shahram Mohammadkhani 2
چکیده [English]

Abstract
Introduction: In addiction treatment and relapse prevention positive and negative emotional states and craving are important factors in relapse risk. The goal of current study was to assess the effectiveness of dialectical behavior therapy based emotion regulation skill training on craving reduction in substance abusers.
Method: This research was administrated in single subject experimental designs framework using multiple baselines. According to participation tendency, structural diagnostic interview and inclusion criteria, 3 male substance abusers were selected randomly. Participants were impose individually to dialectical behavior therapy based emotion regulation skill training in ten sessions. During emotion regulation skills training the craving intensity of participants were assessed via Craving Beliefs Questionnaire (Beck, 1993).
Results: Dialectical behavior therapy based emotion regulation skill training dramatically reduced craving in all three subjects, so the scores during the intervention sessions were significantly reduced compared with baseline scores. The visual inspection of charts and size effects indicated significant decrease in craving of Participants.
Conclusion: Dialectical behavior therapy based emotion regulation skill training interventions can be tempting choice of coping strategies to be effective and have constructive clinical implications in the field of substance abuse treatment and relapse prevention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Dialectical Behavior Therapy
  • Substance Abuse
  • emotion regulation
  • craving