کیفیت زندگی در بیماران دچار خستگی مزمن: نقش پیش بین عوامل روان‌شناختی و جمعیت شناختی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان

2 گروه علوم تربیتی و کودکان استثنایی دانشگاه سمنان

چکیده

چکیده
مقدمه: عوامل روانی- اجتماعی در کیفیت زندگی بیماران دچار خستگی مزمن نقش دارند و پیامدهای درمانی این بیماران را تحت تأثیر قرار می‌دهند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بین عوامل روان‌شناختی و جمعیت شناختی در کیفیت زندگی بیماران دچار خستگی مزمن بود.
روش: در یک زمینه یابی مقطعی، تعداد 393 بیمار (150 مرد و 243 زن) مبتلا به سندروم خستگی مزمن از میان بیماران سرپائی مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامۀ اطلاعات جمعیت شناختی، مقیاس خستگی چالدر و برنامه مصاحبه‌ی بالینی، مقیاس کیفیت زندگی و مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی جمع آوری و به کمک همبستگی و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام تحلیل شد.
یافته‌ها: بین افسردگی، اضطراب، و سن با کیفیت زندگی رابطه‌ی منفی و معنادار به دست آمد. افسردگی، اضطراب و سن به طور معنادار تغییرات مربوط به کیفیت زندگی مبتلایان به سندروم خستگی مزمن را پیش بینی کردند و در مجموع 61% از کیفیت زندگی را تبیین می‌نمایند. سهم افسردگی در تبیین کیفیت زندگی بالاترین میزان بود.
نتیجه‌گیری: افسردگی، اضطراب و سن بیمار در کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندروم خستگی مزمن مهم هستند. تدارک برنامه‌هایی برای بهبود افسردگی و اضطراب در افراد مسن‌تر مبتلا به سندروم خستگی مزمن به عنوان مبنایی برای ارتقای کیفیت زندگی این بیماران ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Quality of Life in Patients with Chronic Fatigue Syndrome: Predictive Role of Psychological and Demographical Factor

نویسندگان [English]

  • Issac Rahimian-Boogar 1
  • Ali Mohammad Rezaei 2
1
2
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Psycho-social factors have impact on quality of life in patients with chronic fatigue and influencing the therapeutic outcomes in these patients. The aim of this research was to investigate predictive role of psychological and demographical factors on quality of life in patients with chronic fatigue syndrome.
Method: In cross-sectional design study, 393 outpatients (150 men and 243 women) with chronic fatigue syndrome in attendants to hospital's clinics of Tehran University of Medical Sciences selected by convenience sampling. Data collected by Demographical Information Questionnaire, Chalder Fatigue Scale and Clinical Interview Schedule (CIS-IV), Quality of Life Scale (WHO- QOL- BREF) and the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) and analyzed by correlation and stepwise multiple regression.
Results: There was a significantly negative relationship among depression, anxiety, age and quality of life (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Chronic Fatigue
  • Quality of life
  • depression
  • Anxiety