تأثیرآموزش راهبردهای مقابله با باورهای غیر منطقی با رویکرد شناختی بر اضطراب امتحان دانش آموزان

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 گروه روان‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با باورهای غیر منطقی (با رویکرد شناختی) بر اضطراب امتحان دانش آموزان بود.
روش: جامعه آماری شامل همه دانش آموزان پایه اول متوسطه شهرستان شهریار بود. 60 نفر از دانش آموزانی که در اضطراب امتحان یک انحراف معیار بالاتر از میانگین جامعه بودند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه (30 نفر گروه آزمایش، و 30 نفر گروه گواه) جایگزین شدند. هشت جلسه برنامه آموزش گروهی راهبردهای مقابله با باورهای غیر منطقی جهت کاهش اضطراب برای گروه آزمایش انجام شد. تمام آزمودنی‌ها قبل و بعد از درمان و در مرحله پیگیری یک ماهه پرسشنامه راهبردهای مقابله با باورهای غیر منطقی را تکمیل کردند.
یافته‌ها: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره‌ی اندازه‌گیری مکرر نشان داد که آموزش راهبردهای مقابله با باورهای غیر منطقی باعث کاهش اضطراب امتحان در این دانش آموزان می‌شود. این نتایج در مرحله پیگیری حفظ شد.
نتیجه‌گیری: آموزش راهبردهای مقابله‌ای می‌تواند اضطراب امتحان دانش آموزان را کاهش دهد و به سلامت روانی آنها منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Coping Strategies Training with Irrational Beliefs (Cognitive Approach) on Test Anxiety of Students

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rezaei 1
  • Javad Ejei 2
  • Mas'ood Gholamali-Lavasani 2
چکیده [English]

Abstract
Introduction: This study examined the effectiveness of coping strategies to deal with irrational beliefs (cognitive approach) on test anxiety students.
Method: The population consisted of all of first grade of high school students in Sharyar County. 60 cases of students with test anxiety, one standard deviation above the mean were selected and randomly divided into two groups (30 patients in experimental group and 30 controls) were replaced. 8 sessions of group training program for coping with irrational anxiety group were tested. All subjects before and after treatment and at one-month follow-up questionnaire completed coping with irrational beliefs.
Results: Multivariate ANOVA for repeated measures showed that training reduced anxiety in coping with the irrational beliefs of the students are. These results were maintained at follow-up.
Conclusion: Teaching of coping strategies can reduce students test anxiety and can lead to mental health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Coping Strategies
  • Beliefs and Irrational Anxiety