مقایسه اثربخشی درمان تحلیل رفتار متقابل با درمان شناختی- رفتاری در بهبـود علائم مرضی شکست عاطفی دانشجویان

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 گروه روان‌شناسی دانشگاه تبریز

3 دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
مقدمه: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان تحلیل رفتار متقابل و درمان شناختی- رفتاری در بهبود علائم مرضی شکست عاطفی دانشجویان بود.
روش: بررسی حاضر به روش نیمه آزمایشی تک موردی و از نوع خط پایه چندگانه انجام شد. بدین منظور شش مراجع (پنج دختر و یک پسر) به شیوه‌ی نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه جای داده شدند و هر گروه با یکی از دو روش یاد شده تحت درمان قرار گرفتند. مراجعین در مرحله‌ی پیش از درمان (خط پایه) و در طی جلسه‌های اول، سوم، پنجم، هفتم، هشتم، نهم، یازدهم و جلسه آخر (جلسه چهاردهم) و مراحل پیگیری سه ماهه و شش ماهه پرسشنامه‌های ضربه عشق، افسردگی، اضطراب، و نشخوار فکری را تکمیل کردند. همچنین در مرحله پیش از درمان، پرسشنامه میلون 3 را برای شناسایی الگوهای بالینی شخصیت کامل کردند. برای تحلیل داده‌ها از دو روش معناداری بالینی و شاخص درصد بهبودی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که هر دو روش درمانی تحلیل رفتار متقابل و شناختی- رفتاری در بهبود علائم مرضی شکست عاطفی اثربخش بوده‌اند و مقایسه‌ی نمرات مراجعین حاکی از آن است که تحلیل رفتار متقابل در اکثر آماج‌ها توانسته است تغییرات چشمگیرتر و پایدارتری ایجاد کند. ولی نمرات سلامت روان در هر دو درمان تقریباً یکسان بود.
نتیجه‌گیری: تحلیل رفتار متقابل با توجه به فرآیند درمانی- فنی متفاوت و عمیق‌تری که نسبت به درمان شناختی رفتاری دارد در بهبود علائم مرضی دانشجویان دارای شکست عاطفی از اثربخشی بهتر و پایدارتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Efficacy of Transactional Analysis Versus Cognitive Behavioral Therapy for Pathological Symptoms of Emotional Breakdown in Students

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Akbari 1
  • Zeinab Khanjani 2
  • Hamid Poursharifi 2
  • Majid Mahmoud-Alilou 2
  • Zeinab Azimi 3
چکیده [English]

Abstract
Introduction: This study was aimed to compare the efficacy of Transactional-Analysis (TA) and cognitive behavioral therapy (CBT) for pathological symptoms of emotional breakdown in students.
Method: The study used a semi-experimental single subject and multiple baselines design. Therefore, six (five female and one male) subjects were chosen using purposive sampling method and were randomly placed in two groups and each group was treated by one of the two methods mentioned above. The subjects completed questionnaires of the love trauma, depression, anxiety, and rumination, in the stage before treatment (baseline) and during the first, third, fifth, seventh, eighth, ninth, eleventh and final session (Session 14) and the three-month and six-month follow-up. They also completed the MCMI-III questionnaire in pre-treatment session to identifying personality disorders. Two methods, clinical significance and recovery percent formula are used for data analysis.
Results: The results showed that both transactional analysis and cognitive behavioral therapy have been effective in improving the pathological symptoms of emotional breakdown and comparison of scores suggests that transactional analysis has been able to make more significant and more stable changes. But mental health scores were nearly identical in both treatments.
Conclusion: Transactional analysis, with regard to its different and deeper technical therapeutic prosecure in comparison with Cognitive behavioral therapy, has a better and more constant efficacy on morbid pathological symptoms of emotional breakdown in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Transactional Analysis
  • Cognitive-Behavioral
  • Love Trauma
  • Emotional Breakdown