اثربخشی برنامه گروهی والدگری مثبت بر رابطه مادر- کودک در کودکان با اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه

نویسندگان

1 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

2 گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران

چکیده

چکیده
مقدمه: هدف از مطالعه حاضر، تعیین اثربخشی برنامه گروهی والدگری مثبت بر روابط مادر- کودک در کودکان 4 تا 10 سال با اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه بود.
روش: جامعه آماری شامل مادران 25 کودک با اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه مراجعه کننده به مراکز درمانی اخوان و رفیده شهر تهران بودند که به شیوه در دسترس انتخاب شدند و در 8 جلسه آموزشی برنامه گروهی والدگری مثبت (2 ماه؛ هفته‌ای 1 جلسه) شرکت کردند. مادران مقیاس رابطه والد- کودک، را قبل و بعد از شرکت در جلسات آموزشی تکمیل کردند. در پایان جلسات آموزشی، داده‌های حاصل از پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از تحلیل واریانس یک متغیری با اندازه‌گیری‌های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که اجرای برنامه گروهی والدگری مثبت به مادران کودکان دارای اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه منجر به کاهش معنادار تعارض و وابستگی و افزایش نزدیکی و به طور کلی موجب بهبود رابطه مادر- کودک شده است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، آموزش گروهی برنامه والدگری مثبت می‌تواند رابطه مادر- کودک را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Group Training Positive Parenting Program (Triple-P) on Parent-Child Relationship in Children with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorders

نویسندگان [English]

  • Soraya Abedi-Shapourabadi 1
  • Masoomeh Pourmohamadreza-Tajrishi 1
  • Parvaneh Mohamadkhani 2
  • Marjan Farzi 1
1
2
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of the study was to determine the effectiveness of group training positive parenting program (Triple-P) on parent-child relationship in ADHD children aged 4-10 years old.
Method: The statistical population consisted of mothers of twenty-five children with ADHD. A number of mothers selected from Akhavan and Rofeide Centers in convenience from Akhavan and Rofeide Centers. They attended in 8 sessions (for 2 months one hour for each session) and trained with positive parenting program. Mothers completed Parent-Child Relationship Scale, before and after participating in training sessions. At the end of 8th session, data collected from pre-test and post-test situations and analyzed by analysis of variance with repeated measures and post-hoc Bonfroni test post-test situations and analyzed by dependent t-test.
Results: The results showed that implementing of group training positive parenting program led to reduction in conflict, dependency, also increase in closeness and improvement of mother-child relationship.
Conclusion: Group training positive parenting program can improve mother-child relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Positive parenting program
  • mother-child relationship
  • Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder