نقش تعدیل کننده خودتنظیم گری در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و شدت اختلال‌های مصرف مواد

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
مقدمه: نقص و نارسایی در مکانیسم‌های تنظیم هیجان‌ها و شناخت‌ها، سیستم‌های پردازشی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و فرد را با مشکلات جدی سلامت و اختلال‌های روان‌شناختی مواجه می‌سازند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل کننده خودتنظیم گری در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و شدت اختلال‌های مصرف مواد انجام شد.
روش: این پژوهش یک پژوهش اکتشافی از نوع طرح‌های همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، مردان مبتلا به اختلال‌های مصرف مواد مراجعه کننده به چهار مرکز درمان مصرف مواد در تهران بودند. نمونه این پژوهش شامل 122 بیمار مرد بود که به روش هدفمند و بر حسب مراجعات متوالی به مراکز درمانی انتخاب شدند. از شرکت کنندگان خواسته شد مقیاس سبک‌های دلبستگی بزرگسال، مقیاس خودتنظیم گری و شاخص شدت اعتیاد را تکمیل کنند. داده‌های پژوهش با استفاده از روش‌ها و شاخص‌های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره سلسله مراتبی تعدیلی مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که سبک دلبستگی ایمن با خودتنظیم گری رابطه مثبت و با شدت اختلال‌های مصرف مواد رابطه منفی دارد و سبک‌های دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا) با خودتنظیم گری رابطه منفی و با شدت اختلال‌های مصرف مواد رابطه مثبت داشتند. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که خودتنظیم گری رابطه بین سبک‌های دلبستگی و شدت اختلال‌های مصرف مواد را تعدیل می‌کند.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش، می‌توان نتیجه گرفت که خودتنظیم گری شدت اختلال‌های مصرف مواد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Moderating Role of Self-Regulation on the Relation between Attachment Styles and Severity of Substance Use Disorders

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Besharat 1
  • Najmeh Noorbakhsh 2
  • Reza Rostami 1
  • Hojatollah Farahani 2
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Processing systems are influenced by dysfunctional mechanisms of emotioncognition regulation and produce serious health problems as well as psychological disorders. The aim of this study was to investigate the moderating role of self-regulation on the relation between attachment styles and severity of substance use disorders.
Method: Method of the present exploratory study was correlational and the statistical population included men suffering from substance use disorders referred to four therapy centers in Tehran. One hundred and twenty two consecutive referrals with substance use disorders participated in this study as sample of the study. All participants were asked to complete the Adult Attachment Inventory, the Self-Regulation Inventory, and the Addiction Severity Index. Analysis of data involved both descriptive and inferential statistics including frequency, means, standard deviation, Pearson's correlation coefficients and moderated hierarchical multiple regression.
Results: Secure attachment style showed a significant positive association with self-regulation as well as a significant negative association with severity of substance use disorders, while insecure attachment styles (avoidant and ambivalent) showed significant negative association with self-regulation as well as a significant positive association with severity of substance use disorders. The result showed that self-regulation moderated the relation between attachment styles and severity of substance use disorders.
Conclusion: On the basis of the results of the present study, it can be concluded that severity of substance use disorders is influenced by self-regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Emotion Regulation
  • Cognition Regulation
  • Affective Bond
  • Addiction