مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی بیماران مبتلا به نشانگان روده‌ی تحریک‌پذیر، بیماران مبتلا به سایر اختلال‌های گوارشی و افراد بهنجار

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 گروه روان‌شناسی بالینی

3 دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

چکیده
مقدمه پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی بیماران مبتلا به نشانگان روده‌ی تحریک‌پذیر، بیماران مبتلا به سایر اختلال‌های گوارشی و افراد بهنجار انجام شد.
روش: روش پژوهش حاضر از نوع علّی- مقایسه‌ای است. بدین منظور 219 نفر (شامل بیماران مبتلا به نشانگان روده‌ی تحریک‌پذیر، بیماران مبتلا به سایر اختلال‌های گوارشی و افراد بهنجار) بر اساس روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی جمعیت‌شناختی و پرسشنامه‌ی پنج عامل بزرگ ایرانی (گردون) استفاده شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) و آزمون تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین نمرات عامل نوروزگرایی در بیماران مبتلا به نشانگان روده‌ی تحریک‌پذیر و بیماران مبتلا به سایر اختلال‌های گوارشی بیشتر از افراد بهنجار است. در حالی که میانگین نمرات افراد بهنجار در عامل برون‌گرایی بیشتر از بیماران مبتلا به نشانگان روده‌ی تحریک‌پذیر و بیماران مبتلا به سایر اختلال‌های گوارشی بود. در عامل‌های گشودگی، نرم‌خویی و وظیفه‌شناسی تفاوت بین گروه‌ها معنادار نبود.
نتیجه‌گیری: ویژگی‌های شخصیتی بیماران مبتلا به اختلال‌های گوارشی تلویحات کاربردی فراوانی در زمینه‌های پژوهشی، سبب‌شناسی و درمان این اختلال‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Personality Characteristics of the Irritable Bowel Syndrome Patients, Patients with other Gastrointestinal Diseases and Normal Individuals

نویسندگان [English]

  • Mahdi Taheri 1
  • Jafar Hasani 2
  • Sayed Majid Hosinian 3
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The aim of current study was to investigate personality characteristics of the irritable bowel syndrome patients, patients with other gastrointestinal disease and normal individuals.
Method: Using casual-comparative method, 240 subjects (including irritable bowel syndrome patients, patients with other gastrointestinal diseases and normal individuals) were selected according to available sampling. Data were gathered using demographical questionnaire and Iranian Big Five Questionnaire. Data was analyzed using analysis of variance (ANOVA) and Tukey post-hoc test.
Results: The results showed that the mean scores of neuroticism factor in patients with irritable bowel syndrome and patients with other gastrointestinal diseases is higher than normal individuals. While the mean scores of normal subjects in extraversion factor was higher than patients with irritable bowel syndrome and patients with other gastrointestinal deases, respectivley patients than normal individual, but there are more characteristics associated with extraversion factor in normal individual than patient groups. Ther were no significant differences between three groups in openness, Agreeableness and Conscientiousness factors.
Conclusion: Personality characteristics of patients with gastrointestinal diseases have implications in many fields of research, etiology and treatment of these disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Personality Traits
  • Irritable Bowel Syndrome
  • Gastrointestinal Diseases