تأثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری بر کاهش نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در دانش آموزان

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان

2 گروه روان‌شناسی کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری بر کاهش نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در دانش آموزان پسر پایه سوم دبستان در شهر اصفهان بود.
روش: روش پژوهش از نوع آزمایشی بوده و از طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شد. جامعه مورد مطالعه پژوهش را دانش آموزان پسر پایه سوم دبستان‌های پسرانه شهر اصفهان در سال تحصیلی 90- 89 تشکیل می‌دادند. نمونه‌گیری به روش تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انجام شد و کودکانی که با توجه به ملاک‌های DSM–IV، اختلال نافرمانی مقابله‌ای را داشتند، شناسایی و از میان آنها 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه SNAP-IV بود که توسط والدین تکمیل گردید. سپس کودکان گروه آزمایش در 12 جلسه یک ساعته بازی درمانی شناختی- رفتاری شرکت کردند. برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها نیز از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته‌ها: تحلیل داده‌ها نشان داد که در مرحله پس آزمون و پیگیری، بین دو گروه آزمایش و کنترل، در میزان نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای تفاوت معنادار وجود دارد.
نتیجه‌گیری: بنابر یافته‌های این مطالعه، روش بازی درمانی، سبب کاهش نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در کودکان مبتلا به این اختلال می‌شود و می‌توان از آن به عنوان یک روش مداخله‌ای مؤثر سود جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Cognitive Behavioral Play Therapy on Reducing Symptoms of Students with Oppositional Defiant Disorder

نویسندگان [English]

  • Soheila Safary 1
  • Salar Faramarzi 2
  • Ahmad Abedi 2
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The present research was conducted to study the effect of cognitive behavioral play therapy on reducing symptoms of students in grade 3 in primary school with oppositional defiant disorder in Isfahan.
Method: This was an experimental research, and a pre-test, post-test, follow-up and control group design was applied. By using multistage cluster sampling, 30 third-grade students with oppositional defiant disorder were selected randomly and divided into control and experimental groups. In order to measure symptoms of oppositional defiant disorder of children's, SNAP-IV Rating Scale was completed by parents. The experimental group received cognitive behavioral play therapy for 12 one-hour sessions. For statistical data analysis, variance analysis with repeated measures is used.
Results: Results indicated that there is a meaningful difference between the rate of symptoms of oppositional defiant disorder in both control and experimental group in post-test and follow up stages.
Conclusion: Results of this research showed that play therapy is effective on reducing symptoms of oppositional defiant disorder in students and can be used as an effective intervention to eliminate or decrease oppositional defiant behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Oppositional Defiant Disorder (ODD)
  • Cognitive-Behavioral Approach
  • Play therapy