مقایسه عناصر

نویسندگان

گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش مقایسه عناصر آزمون "ترسیم آدمک رنگی" در کودکان 6 تا 12 ساله مبتلا به اختلال اوتیسم و عادی بود.
روش: این پژوهش از نوع علی- مقایسه‌ای است. 20 کودک مبتلا به اختلال اوتیسم به روش نمونه‌گیری در دسترس و 20 کودک عادی به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده آزمون آدمک رنگی ژاکلین روآیه بود. داده‌ها با روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم و کودکان عادی در 13 عنصر آزمون آدمک رنگی تفاوت معناداری وجود دارد (001/0≥P).
نتیجه‌گیری: عناصر آزمون ترسیم آدمک رنگی درکودکان مبتلا به اختلال اوتیسم و کودکان عادی به طور معناداری با یکدیگر متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of

نویسندگان [English]

  • Sara Aghababaei
  • Nahid Akrami
چکیده [English]

Introduction: The aim of this research was to compare the elements of Draw-a-Person (DAP) test in children aged 6-12 years with autism disorder and normal children.
Method: The design of this research was ex post facto. Therefore, 20 children with autism disorder through available sampling and 20 normal children by simple random sampling were selected. The instrument was Draw-a-Person (DAP) Test. Data were analyzed by MANOVA.
Results: The results showed that there is a significant differences between autism and normal children in 13 elements of DAP (P 0/001).
Conclusion: Draw-a-Person test elements of children with autism are significantly different than normal children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Draw-a-Person Test
  • Autism Disorder
  • Normal Children