اثربخشی درمان فراشناختی بر اضطراب و مؤلفه‌های فراشناختی مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر

نویسندگان

گروه روان‌شناسی دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه: مدل فراشناختی در اختلال اضطراب فراگیر، با فرآیند شناختی مرتبط با نگرانی آسیب‌شناختی خصوصاً نقش باورهای مثبت و منفی درباره‌ی نگرانی مطرح شد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان فراشناختی بر اضطراب و مؤلفه‌های فراشناختی مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر بود.
روش: این مطالعه شبه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه انجام شد. از میان همه بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر که به کلینیک روان‌شناسی در شهرستان مشهد مراجعه کرده بودند، 20 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه برابر آزمایش و گواه قرار گرفتند. شرکت کنندگان با استفاده از مصاحبه ساختار یافته بالینی و بر اساس اختلال‌های محور یک انتخاب شدند. گروه آزمایش طی 9 هفته تحت درمان فراشناختی ولز قرار گرفتند و در این مدت بر گروه گواه هیچ گونه مداخله درمانی انجام نگرفت. پرسشنامه اضطراب بک، پرسشنامه فراشناخت و نیز پرسشنامه فرانگرانی به عنوان ابزار ارزشیابی در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری مورد استفاده قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین اضطراب، فرانگرانی و مؤلفه‌های باورهای فراشناختی در گروه آزمایش، پس از مداخله درمانی فراشناختی در مقایسه با گروه گواه به طور معناداری کاهش پیدا کرده است.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش با نتایج سایر پژوهش‌ها در این حیطه همخوانی داشته و نشان دهنده اثربخش بودن درمان فراشناختی بر اضطراب و مؤلفه‌های فراشناختی مبتلایان اختلال اضطراب فراگیر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficacy of Metacognitive Therapy on Anxiety and Metacognitive Components in Individuals with Generalized Anxiety Disorder

نویسندگان [English]

  • Somaye Shafie-Sang-Atash
  • Parvin Rafienia
  • Mahmood Najafi
چکیده [English]

Introduction: The Metacognitive model of generalized anxiety disorder was developed to explain cognitive processes associated with pathological worry, particularly the role of positive and negative beliefs about worry. In this study exploring the efficacy of Metacognitive therapy on generalized anxiety disorder were proceeded.
Method: This semi-experimental study was conducted using pre-test and post-test with control group. From all generalized anxiety disorder patients visited in Mashhad psychological clinic, 20 patients were selected through the availability sampling method and randomly were placed into two equal experimental and control groups. Participants were selected using structured clinical interview for DSM-IV based on disorders axis I. Experimental group experienced 9 weeks of Wells’ Metacognitive therapy, while control group were just followed. Beck anxiety inventory, Metacognitions questionnaire and Metaworry questionnaire were used in pre-test, post-test and follow up as the study instrument. Data were analyzed by descriptive indices and multivariate analysis of covariance.
Results: The results of this research showed that the means of anxiety, Metaworry and subscales of Metacognitive beliefs in Metacognitive therapy were reduced significantly in comparison with control group.
Conclusion: The results of this study are congruent with other researches in this domain and were indicative of efficacy of Metacognitive therapy on generalized anxiety disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Generalized Anxiety Disorder
  • Metacognitive therapy
  • Metacognitive Beliefs
  • Metaworry