بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی- رفتاری بر اضطراب و افسردگی افراد مبتلا به سوء مصر ف مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند، کرمان، ایران

2 گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی- رفتاری بر اضطراب و افسردگی افراد مبتلا به سوء مصر ف مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون بود.
روش: تعداد 20 فرد مبتلا به سوء مصر ف مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون به شیوه تصادفی از مرکز ترک اعتیاد پویا در رفسنجان انتخاب شده و در دو گروه آزمایش (10 نفر) و گروه گواه (10 نفر) قرار گرفتند. آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری، طی نه جلسه بر گروه آزمایش انجام شد. زیرمقیاس‌های اضطراب و افسردگی فهرست وارسی 90 سؤالی نشانگان مرضی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون توسط کلیه شرکت کنندگان تکمیل شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که میانگین نمرات پس آزمون اضطراب و افسردگی گروه آزمایش نسبت به گروه گواه کاهش معناداری داشته است.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری می‌تواند به عنوان یک روش مداخله‌ای مفید، برای افراد مبتلا به سوء مصر ف مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون به کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Stress Management Group Training on Anxiety and Depression of Addicts under Methadone Maintenance Therapy (MMT)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Jandaghi 1
  • Hamid-Taher Neshat-Doost 2
  • Mehrdad Kalantari 2
  • Sheida Jabal-Ameli 2
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this research was to investigate the effectiveness of cognitive-behavioral stress management group training on anxiety and depression of addicts who were under methadone maintenance therapy (MMT).
Method: 20 addicts who were under MMT were selected randomly from Pooya Addiction withdrawal Center in Rafsanjan and then assigned into an experimental group (n=10) and a control group (n=10). The experimental group received cognitive-behavioral stress management group training in 9 sessions. All participants completed the anxiety and depression subscales of SCL-90-R test as the pre-test and the post-test.
Results: Results of MANCOVA showed that the mean scores of anxiety and depression have significantly decreased in the experimental group than the control group in the post-test (p=0/01).
Conclusion: The results of this research showed that cognitive-behavioral stress management group training can be used as a useful interventional method for addicts who are under MMT.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cognitive-Behavioral Stress Management Group Training
  • Anxiety
  • depression
  • Addict
  • Methadone Maintenance Therapy (MMT)