ارتباط سبک‌ها و مکانیزم‌های دفاعی با سیستم‌های مغزی/ رفتاری

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه روان‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: وقتی در مورد مکانیزم‌های دفاعی در حیطه شخصیت مطالعه می‌کنیم، در می‌یابیم که تفکر انسان همیشه منطقی، مبتنی بر واقعیت، عینی و هدفمند نیست. مکانیزم‌های دفاعی که وظیفه حفاظت در برابر اضطراب را بر عهده دارند، تحت تأثیر سیستم‌های مختلف مغزی/ رفتاری ممکن است کارکرد بهنجار یا نابهنجار داشته باشند. پژوهش حاضر با همین هدف به بررسی ارتباط سبک‌ها و مکانیزم‌های دفاعی با سیستم‌های مغزی/ رفتاری می‌پردازد.
روش: 214 دانشجوی مؤنث تحصیلات تکمیلی یکی از دانشگاه‌های تهران به شیوه انتخاب تصادفی ساده با تکمیل پرسشنامۀ شخصیتی گری- ویلسون و پرسشنامۀ سبک‌های دفاعی در این پژوهش شرکت داشتند. داده‌ها با روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که سیستم فعال ساز رفتاری در ابعاد کلی با هیچ یک از سبک‌های دفاعی ارتباط ندارد اما مؤلفه اجتناب فعال با مکانیزم دفاعی رشد یافتۀ والایش و پیشاپیش نگری ارتباط مثبت معنادار و با مکانیزم دفاعی رشد نایافتۀ دلیل تراشی و فرافکنی ارتباط منفی معنادار دارد. سیستم بازداری رفتاری و مؤلفه‌های خاموشی و اجتناب منفعل، با سبک و مکانیزم‌های دفاعی رشد یافته ارتباط منفی معنادار و با سبک و مکانیزم‌های دفاعی رشد نایافته ارتباط مثبت معنادار دارد.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که افراد دارای سیستم بازداری رفتاری غالب بیشتر از مکانیزم‌های دفاعی رشد نایافته استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between Defense Styles and Mechanisms with Brain/Behavioral Systems

نویسندگان [English]

  • Roqaye Atashkar 1
  • Ali Fathi-Ashtieani 2
  • Parviz Azadfallah 1
چکیده [English]

Introduction: When we are studying about defense mechanisms, we noticed that human thinking is not always logical, objective and purposeful. Defense mechanisms, that responsible for ego protective to anxiety, may normal or abnormal functions under the effect of brain/behavioral systems. This study investigates correlation between defense styles and mechanisms with brain/behavioral systems.
Method: Randomly selected 214 female university students in Tehran, with a mean age of 25.75(SD= 3.27) completed Gray-Wilson Personality Questionnaire (GWPQ) and Defense Style Questionnaire (DSQ-40). The data was analyzed using Pearson Correlation and Regression analysis.
Results: Results showed that behavioral activation system has not significant correlate with any of the defense styles but its components active avoidance has significant (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Defense style
  • defense mechanisms
  • Brain/Behavioral systems
  • Behavioral activation system
  • Behavioral inhibition system