نقش خودکارآمدی و فاجعه آفرینی در پیش بینی افسردگی در بیماران درد مزمن

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هر چند شواهدی درباره ارتباط متغیرهای شناختی و افسردگی در بیماران درد مزمن وجود دارد اما اینکه آیا ارتباط مذکور پس از کنترل اثر متغیرهای مداخله‌گر همچنان باقی می‌ماند یا خیر، مورد وارسی کافی قرار نگرفته است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی سهم خودکارآمدی و فاجعه آفرینی درد در پیش بینی افسردگی پس از کنترل اثر شدت درد و توقف فعالیت‌ها بر اثر درد انجام شد.
روش: پژوهش حاضر دارای طرحی مقطعی و از نوع همبستگی است که در آن 245 بیمار مبتلا به درد مزمن، به شیوه نمونه‌گیری در دسترس، در فاصله زمانی 6 ماه از هفت مرکز درمانی درد شهر تهران انتخاب شدند. این افراد مقیاس‌های اطلاعات جمعیت‌شناختی، شدت درد، افسردگی، خودکارآمدی و فاجعه آفرینی را تکمیل کردند. داده‌های به دست آمده با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره از نوع سلسله مراتبی مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: ارتباط معناداری بین خودکارآمدی و فاجعه آفرینی درد با شدت درد، افسردگی و تعداد روزهای توقف فعالیت بر اثر درد (01/0P≤) وجود داشت. در تحلیل رگرسیون، خودکارآمدی و فاجعه آفرینی توانستند افسردگی را فراتر از اثر شدت درد و توقف فعالیت‌ها بر اثر درد نیز پیش بینی کنند.
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه درد شدید، احساس خودکارآمدی ضعیف و افکار فاجعه آفرین زیاد، خلق افسرده را در بیماران درد مزمن پیش بینی می‌کند لذا اگر در کنار برنامه درمانی این بیماران برای کاهش درد، از راهکارهای شناختی مربوط به افزایش باورهای خودکارآمدی و کاهش افکار فاجعه آفرینی نیز استفاده شود، می‌توان به پیشگیری از افسردگی این بیماران کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Self-Efficacy in Predicting Catastrophic Depression in Patients with Chronic Pain

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mesgarian 1
  • Mohammad Ali Asghari-Moghaddam 2
  • Mohammad Reza Shairi 2
1
2
چکیده [English]

Introduction: Although the relation between cognitive factors and depression in chronic pain patients has been documented before, whether this relation retains after controlling for intervening variables is not still fully investigated. Therefore, this article aims to study the relation between the pain catastrophizing and self-efficacy factors and the depression after taking out the effects of pain intensity and suspending the usual daily tasks due to pain.
Method: Present research is a cross-sectional and correlational study, in which 245 chronic pain patients samples are selected by the accessible sampling method within 6 months intervals from 7 pain centers in Tehran. The participants complete a number of questionnaires including demographic, pain intensity, depression, self-efficacy, and catastrophizing scales. Collected data are analyzed using Pearson correlation and multiple hierarchical regressions.
Results: There are significant relations amongst self-efficacy and catastrophizing with pain intensity, depression, and suspending the usual daily tasks because of pain (P 0.01). In the regression analysis, the self-efficacy and catastrophizing predict significant proportion of variance of the depression scale over and above the effects of pain intensity and suspending tasks.
Conclusion: Intense pain, less self-efficacy and frequent catastrophizing beliefs predict depression. Therefore, in addition to the pain reduction interventions, cognitive strategies based on maximizing self-efficacy and minimizing catastrophizing beliefs could prevent depression in chronic pain patients constructively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Chronic Pain
  • self-efficacy
  • Catastrophizing
  • depression