رابطه بین عدم تحمل بلاتکلیفی و نشخوار فکری با نگرانی در جمعیت دانشجویی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه روان‌شناسی دانشگاه پیام نور تالش، گیلان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین رابطه بین عدم تحمل بلاتکلیفی و نشخوار فکری با نگرانی در جمعیت دانشجویی می‌باشد.
روش: پژوهش به لحاظ هدف از نوع بنیادی و به لحاظ نحوه‌ی جمع‌آوری داده‌ها از نوع توصیفی بود که در چارچوب یک طرح همبستگی انجام گردید. نمونه‌ی پژوهش 152 نفر دانشجوی کارشناسی دانشگاه پیام نور تالش بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا، پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی فریستون و همکاران و مقیاس نشخوار فکری نولن هوکسما و مارو را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده گردید.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که بین عدم تحمل بلاتکلیفی و نشخوار فکری با نگرانی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین بین عدم تحمل بلاتکلیفی و نشخوار فکری نیز همبستگی مثبت معنادار مشاهده گردید. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام، سازه‌های عدم تحمل بلاتکلیفی و نشخوار فکری توانستند 30 درصد از تغییرات نگرانی را تبیین کنند.
نتیجه‌گیری: هدف قرار دادن سازه شناختی عدم تحمل بلاتکلیفی و نشخوار فکری در درمان می‌تواند شیوه‌ی مؤثری در کاهش نگرانی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Intolerance of Uncertainty and Rumination with Worry on Student Population

نویسندگان [English]

  • Samereh Asadi 1
  • Maryam Abedini 2
  • Hamid Poursharifi 1
  • Mahnaz Nikokar 2
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigate the relationship between intolerance of uncertainty and rumination with worry on student population.
Method: This research is fundamental and descriptive research that has done in the shape of a correlative design. A sample of population consisting 152 students were selected randomly from the students in Payam e Nour University, Talesh Branch. They answered the Pennsylvania state worry questionnaire, the intolerance of uncertainty scale (Fryston et al, 1994) and rumination scale (Nolen-Hoeksema and Maro, 1991). Data were analyzed by both descriptive and inferential statistics including means, standard deviations, Pearson's correlation coefficient and regression analysis.
Results: Results showed significant positive relationship between intolerance of uncertainty and rumination with worry )P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Intolerance of Uncertainty
  • rumination
  • worry