زیر گونه‌های اختلال شخصیت ضد اجتماعی، ارتباط آن با اضطراب و همبودی آن با سوء مصرف مواد

نویسندگان

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی زیرگونه‌های اختلال شخصیت ضد اجتماعی، ارتباط آن با اضطراب و همبودی آن با سوء مصرف مواد بود.
روش: طرح این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه مورد بررسی 90 نفر با اختلال شخصیت ضد اجتماعی بودند که به روش نمونه گیری در دسترس از زندان مرکزی و مراکز ترک اعتیاد شهرستان سمنان گزینش شدند. برای تعیین افراد دارای اختلال شخصیت ضد اجتماعی از پرسشنامه چند محوری میلون 3 و مصاحبه بالینی برای اختلالات محور دو استفاده شد. اضطراب افراد نیز با آزمون اضطراب کتل اندازه گیری شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون نسبت یک نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد اختلال شخصیت ضد اجتماعی با اضطراب مرتبط است و سوء مصرف مواد همبودی دارد، همچنین دو نوع زیرگونه از اختلال شخصیت ضد اجتماعی وجود دارد یک نوع با و یک نوع بدون همراهی اضطراب.
نتیجه‌گیری: به دلیل همبودی اختلال شخصیت ضد اجتماعی با سوء مصرف مواد و ارتباط آن با اضطراب و وجود دو زیرگونه اختلال شخصیت ضد اجتماعی (با و بدون همراهی اضطراب)، نتایج پژوهش حاضر بر لزوم مداخلات درمانی متفاوت برای دو زیرگونه اختلال شخصیت ضد اجتماعی تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Subtypes of ASPD and Comorbidity with Anxiety and Opioid Disorders

نویسندگان [English]

  • Imanollah Bigdeli
  • Ali Mohammad Rezaei
  • Zohreh Arab
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The study of subtypes antisocial personality disorder and comorbidity of anxiety and
opioid disorders were studied in current research.
Method: The samples were 90 persons who were selected by aimed available sampling from central
prison of city and rehabilitation centers. Individuals with ASPD were diagnosed by Millon Clinical
Multiaxial Inventory and Structured Clinical Interview for DSM was used for determining ASPD
criterions rate of anxiety was assessed by Cattel test. The research design was correlations, so Pearson
correlation, step wise and Chi-Square were used for data analyzing.
Results: Results showed that ASPD and anxiety disorder were comorbid, as well as ASPD/Anxiety
disorder is a variant of ASPD, and ASPD subtypes and anxiety disorder related among opioids.
Conclusion: Two subtypes of ASPD existed (with anxiety and without anxiety).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Antisocial Personality Disorder
  • Anxiety Disorder
  • Opioids