اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش شذت علائم افسردگی و اختلال شخصیت وسواسی-جبری: پژوهش مورد منفرد

نویسندگان

چکیده

مقدمه: طرحواره درمانی که توسط یانگ و همکارانش به وجود آمده، درمانی نوین و یکپارچه است که عمدتاً بر اساس بسط و گسترش مفاهیم و روش‌های درمان شناختی- رفتاری کلاسیک برای درمان اختلالات منش شناختی بنا شده است. هدف این مطالعه تعیین اثربخشی طرحواره درمانی بر علائم اختلال شخصیت وسواسی- جبری و افسردگی در یک مورد مبتلا به شخصیت وسواسی- جبری بود.
روش: شرکت کننده این پژوهش یک زن مجرد 32 ساله مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی- جبری بود که با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته SCID برای اختلالات محور یک و دو تشخیص داده شد. برای سنجش علائم شخصیت وسواسی- جبری از پرسشنامه سنجش اختلال شخصیت وسواسی- جبری مارتوکویچ و برای سنجش علائم افسردگی از پرسشنامه افسردگی بک استفاده شد. در این پژوهش از روش پژوهش مورد منفرد با طرح A-B استفاده شد. در این روش پس از موقعیت خط پایه، مداخله آغاز شد و 16 جلسه طرحواره درمانی برای این بیمار اجرا شد. دو جلسه پیگیری، یک ماه و دو ماه بعد از جلسه شانزدهم اجرا گردید.
یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش که طی تحلیل دیداری نمودار داده‌ها بر اساس شاخص‌های آمار توصیفی و تحلیل دیداری، در مرحله پیگیری نسبت به خط پایه مداخله در کاهش افسردگی و علائم شخصیت وسواسی شرکت کننده مؤثر بوده است.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه همسو با پژوهش‌های قبلی نشان داد که طرحواره درمانی باعث کاهش علائم افسردگی و شخصیت وسواسی- جبری در افراد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی- جبری می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Schema Therapy on Symptoms Intensify Reduction and Depression in a Patient with Obsessive Compulsive Personality Disorder: A Single Case Study

نویسندگان [English]

  • Mohammadsadeq Montazeri
  • Hamidtaher Neshatdoost
  • Mohammadreza Abedi
  • Ahmad Abedi
چکیده [English]

Introduction: Schema Therapy created by young et al, new and integrated treatment which is mainly
based on development of concepts and methods of classical cognitive - behavioral therapy for
treatment of characterical disorders. The aim of this study was determine the effectiveness of schema
therapy on symptoms of obsessive-compulsive personality disorder and depression in a case with
obsessive-compulsive personality.
Method: The participant of this study was a 32 years single woman with obsessive compulsive
personality disorder, that diagnosed by semi-structure interview for axis I and II of DSM-IV-TR
(SCID). Martukovich questionnaire was used to assessment of obsessive compulsive personality
disorder and the beck depression inventory was used to assessment depressive symptoms. In this study
single case series with A-B design was used. In this method after baseline, the intervention began and
Schema therapy was administered for 16 sessions. Two follows-up were applied, one month and two
month after the 16th session.
Results: The results of this study based on the visual analyses indicators and descriptive statistics
showed that in the follow up phase compared to the baseline, the intervention was effective in
reduction of OCPD and depression.
Conclusion: The results of this study consistent with previous researches showed that schema therapy
reduces symptopms of depression and obsessive compulsive personality disorder in patients with
obsessive compulsive personality disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Schema Therapy
  • Obsessive Compulsive Personality Disorder
  • depression
  • Single Case